สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 1

การ coaching ทีมระดับพื้นที่ และพื้นที่เป้าหมายอำเภอร้องกวางจ.แพร่ครั้งที่2

การ coaching ทีมระดับพื้นที่ และพื้นที่เป้าหมายอำเภอร้องกวางจ.แพร่ครั้งที่2

2 กรกฎาคม 2563
เพชรรุ่งเขต1เพชรรุ่งเขต1
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การ coaching ทีมระดับพื้นที่ และพื้นที่เป้าหมาย10 พีืนที่ให้สามารถปฏิบัติการบันทึกแผนงาน โครงการให้พื้นที่สามารถในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตามโดย

 1. ทบทวนเป้าหมายการดำเนินงาน โดย ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. ทบทวนการทำแผนงานปัจจัยเสี่ยง 6แผนคือ แอลกอฮอล์ ยาสูบยาเสพติด อาหารและโภชนาการ 1. และพัฒนาโครงการโดยทีมพี่เลี้ยงเขต
 3. สาธิตการบันทึกการพัฒนาและทดลองบันทึกการติดตามโครงการในโปรแกรม
 4. ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกไว้เดิม
 5. ฝึกปฏิบัติการลงบันทึกโดยมีทีมพี่เลี้ยงเขต จังหวัดและพื้นที่ให้คำแนะนำ
 6. วางแผนการติดตามของพี่เลี้ยงระดับจังหวัดและพื้นที่
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีตัวแทนพชอ.ร้องกวาง ตัวแทนผู้รับผิดชอบทุกกองทุนจำนวน 10 กองทุน ตัวแทนเจ้าหน้าที่รพสต.ที่รับผิดชอบงานกองทุน 14 แห่งพี่เลี้ยงในพื้นที่เข้าร่วมครบทุกแห่ง
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
9,000.00 0.00 10,430.00 1,300.00 0.00 0.00 20,730.00 lock_open