สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 1

การติดตามแผนและโครงการ การสังเคราะห์ผลการดำเนินงานและสรุปผลการทำงานของแต่ละพื้นที่ของแต่ละกองทุนตำบลฯ และท้องถิ่นที่รับโอนรพ.สต. ในพื้นที่ 8 จังหวัด

การติดตามแผนและโครงการ การสังเคราะห์ผลการดำเนินงานและสรุปผลการทำงานของแต่ละพื้นที่ของแต่ละกองทุนตำบลฯ และท้องถิ่นที่รับโอนรพ.สต. ในพื้นที่ 8 จังหวัด

5 กุมภาพันธ์ 2564
เพชรรุ่งเขต1เพชรรุ่งเขต1
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามแผนและโครงการ การสังเคราะห์ผลการดำเนินงานและสรุปผลการทำงานในพื้นที่เขต ๑ 1.ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม และรายงานสถานการณ์การทำงานและแนวทางในการคัดเลือกโครงการคุณภาพในแต่พื้นที่โดย นายสุวิทย์ สมบัติ 2.นำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคของแต่ละพื้นที่โดย พี่เลี้ยงเขตและจังหวัด 3.นำเสนอสถานการณ์ผลการดำเนินงานของกองทุนแต่ละจังหวัดโดยพี่เลี้ยงเขต สปสช.1 4.ปฏิบัติการการบันทึกกิจกรรมและการติดตามประเมินผลโครงการในแต่จังหวัด โดยใช้เว็บไซต์กองทุนฯ โดย ทีมพี่เลี้ยงเขต 5.ทวนสอบการบันทึกกิจกรรมและการติดตามประเมินผลโครงการของกองทุนเป้าหมาย โดย ทีมพี่เลี้ยง 6.จัดทำแผนในการสนับสนุนติดตามหนุนเสริมกองทุนเป้าหมายในแต่ละจังหวัดและข้อเสนอแนะการดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีพี่เลี้ยงเขต จังหวัดและตัวแทนพื้นที่เข้าร่วม 6 จังหวัด 2.มีการกำหนดแนวทางในการคัดเลือก1 โครงการ 1จังหวัดนัดหมายส่งรายละเอียดก่อน 10 กพ 64

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
18,000.00 0.00 51,563.00 2,428.00 0.00 0.00 71,991.00 lock_open