สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 1

การถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ17 กรกฎาคม 2564
17
กรกฎาคม 2564รายงานจากพื้นที่ โดย เพชรรุ่งเขต1
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

2กรกฎาคม 2564 1.ชี้แจงวัตถุประสงค์ และกรอบการทำรายงาน การถ่อดบทเรียนการดำเนินงาน โครงการ โดย
นายสุวิทย์ สมบัติ 2.นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานในโครงการฯของทีมพี่เลี้ยงเขตสรุปการขัดกิจกรรมในโครงการ โดย เพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์
3.แลกเปลี่ยนการดำเนินงานและวิเคราะห์การใช้งานผ่านเวป กปท.สปสช.1โดย มนัสชนก ณ มงคล 4.แลกเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ โดยใช้เว็บไซต์กองทุนฯ และการวิเคราะห์บทเรียนจากทีมพี่เลี้ยงเขตจังหวัดและตัวแทนพชอ. โดย เพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ และทีมพี่เลี้ยง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีตัวแทนพี่เลี้ยงเขต พื้นที่ตัวแทน พชอ กองทุนเข้าร่วมการถอดบทเรียนประเด็นในการถอดบทเรียน 1. ภาพรวม - ศักยภาพของกรรมการกองทุน/ ผู้รับผิดชอบกองทุน/ เครือข่ายที่ขอการสนับสนุน - มีแผน/ คุณภาพของแผน - มีโครงการ/ คุณภาพของโครงการสอดคล้องกับแผน - มีการประเมินผล/ คุณภาพของการประเมินผล 2. พชอ. - การทำงานร่วมกับ พชอ. - การมีแผนประเด็นระดับอำเภอ 3. กองทุนขนาดใหญ่ - การทำงานร่วมกับกองทุนขนาดใหญ่ - เงินรายได้สะสมลดลงหรือไม่ 4. รพ.สต.ถ่ายโอน - การทำงานร่วมกับ รพ.สต.ถ่ายโอน - เปรียบเทียบโครงการของ รพ.สต. ระหว่าง รพ.สต.ที่ไม่ถ่ายโอน กับ รพ.สต.ที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 5. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง