สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 1

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนในพื้นที่พชอ.ร้องกวาง จังหวัดแพร่ ครั้งที่1

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนในพื้นที่พชอ.ร้องกวาง จังหวัดแพร่ ครั้งที่1

23 ธันวาคม 2562
เพชรรุ่งเขต1เพชรรุ่งเขต1
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ชี้แจงนโยบายพชอ.ร้องกวางโดยผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ นำเสนอวัตุประสงค์โครงการแนวทางการดำเนินการของโครงการโดย ผู้รับผิดชอบโครงการ ชี้แจงสาธิตการบันทึการทำแผนทั้ง5 แผนและการพัฒนาโครงการโดยใช้โปรแกรมออนไลน์และฝึกปฎิบัติการบันทึกกการทำแผนและพัฒนาโครงการโดยมีพี่เลี้ยงในระดับเขตและพื้นที่ร่วมดูแล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผู้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 11 แห่ง กลุ่มเป้าหมายสามารถบันทึกการทำแผนและพัฒนาโครงการได้และมีการร่างแผนการติดตามของทีมพี่เลี่ยงในพื้นที่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
10,000.00 0.00 12,830.00 500.00 0.00 0.00 23,330.00 lock_open