สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 1

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนในพื้นที่พชอ.แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่1

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนในพื้นที่พชอ.แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่1

14 มกราคม 2563
เพชรรุ่งเขต1เพชรรุ่งเขต1
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.สสอ.แม่ลาน้อยกล่าวต้อนรับนำเสนอนโยบายของพชอ.แม่ลาน้อย 2.พี่เลี้ยงจังหวัดชี้แจงและนำเสนอระเบียบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่เปลี่ยนแปลงและประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าร่วมกองทุนฟื้นฟูของแม่ฮ่องสอนในเรื่องระเบียบและแนวทางการสนับสนุนงบของกองทุนนี้และซักถามปัญหาอุปสสคในการดำเนิงานของกองทุนฯในอำเภอแม่ลาน้อย 3.ชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์และเป้าหมายการการบูรณาการขับเคลื่อนการ
โดย ผู้รับผิดชอบโครงการ 4.ให้ความรู้เรื่องแนวทางการทำแผน การทำโครงการ รายละเอียดที่มาการเก็บข้อมูลสถานการณ์ สาธิตการทำแผน  การพัฒนาโครงการและติดตามประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์ โดย ทีมพี่เลี้ยงระดับเขต 5.ฝึกปฏิบัติบันทึกจัดทำแผน การพัฒนาโครงการในการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในโปรแกรมออนไลน์ โดย ทีมพี่เลี้ยงระดับเขตและพื้นที่ 6. วางแผนการเสริมพลังและการติดดามของพี่เลี้ยงในพื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง 9 กองทุน 2.ตัวแทนแต่ละกองทุนมีความเข้าใจการจัดทำแผน แนวทางการพัฒนาโครงการและสามารถบันทึกข้อมูลในโปรแกรรมได้ 3.สสอ.ซักถามกระบวนการในการใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ และขอความร่วมมือทุกแห่งให้บันบันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรมให้ครบทุกแห่ง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
10,500.00 0.00 21,556.00 500.00 0.00 0.00 32,556.00 lock_open