สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 1

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนในพื้นที่เทศบาลนครลำปาง ครั้งที่1

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนในพื้นที่เทศบาลนครลำปาง ครั้งที่1

30 มกราคม 2563
จินต์จุฑา ยุ่น เขต 1จินต์จุฑา ยุ่น เขต 1
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.แนะนำตัวแทยผู้บริหารและนายกเทศมนตรีนครลำปางกล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลสภาพปัญหาของเทศบาลนครลำปางพบว่า มีฝุ่นควัน น้ำเน่าและผลกระทบในการท่องเที่ยวและด้านสุขภาพของคนในชุมชนจากโรคโคโรน่าไวรัส  แนวทางและช่วงเวลาในการเสนอโครงการ  2.ชี้แจงวัตถุประสงค์ ความเป็นมาของโครงการ รูปแบบการสนับสนุนกิจกรรมในโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ  3.พี่เลี้ยงเขตอธิบายแนวทางการจัดแผนงาน รายละเอียดความเชื่อมโยงในการพัฒนาโครงการ 4.อธิบายภาพรวมโครงสร้างการจัดทำแผนงาน การพัฒนาโครงการในโปรแกรมonlineที่จะอำนวยความสะดวกในการทำงานเมื่อนำไปใช้โดยพี่เลี้ยงเขต  5.แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม ทดลองบันทึกแผนงาน ทั้ง 5 แผน และพัฒนาโครงการ  โดยมีพี่เลี้ยงเขตและพี่เลี้ยงในพนที่ร่วมดูแล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผู้เข้าร่วมประชุมครอบคลุมตามกลุ่มที่กำหนดคือกรรมการกองทุน ประธานชุมชน ประธานชมรมสูงอายุ ตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชน 45 ชุมชน  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเทศบาล และโรงพยาบาลศูนย์  กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจทดลองบันทึก ซักถาม การใช้โปรแกรม และส่วนใหญ่สามารถบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนและการพัฒนาดครงการ รวมทั้งมีความเข้าใจในการใช้ข้อมูลลบันทึกในส่วนของสานการณ์ ได้แผนงานโครงการในพื้นที่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
9,500.00 0.00 24,870.00 980.00 0.00 0.00 35,350.00 lock_open