สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 1

การ coaching ทีมระดับพื้นที่ และพื้นที่เป้าหมายเทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย ครั้งที่2

การ coaching ทีมระดับพื้นที่ และพื้นที่เป้าหมายเทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย ครั้งที่2

5 สิงหาคม 2563
จินต์จุฑา ยุ่น เขต 1จินต์จุฑา ยุ่น เขต 1
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การ coaching ทีมระดับพื้นที่ และพื้นที่เป้าหมาย11 พื้นที่ให้สามารถปฏิบัติการบันทึกแผนงาน  ในการจัดทำแผนตำบลทั้ง 5 แผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ การบันทึกกิจกรรมและการติดตามโครงการ ในระบบ โดย 1.ทบทวนเป้าหมายการดำเนินงาน โดย ผู้รับผิดชอบโครงการ ทบทวนการทำแผนงาน 6แผน และพัฒนาโครงการโดยทีมพี่เลี้ยงเขต  สาธิตการบันทึกการพัฒนาและทดลองบันทึกการติดตามโครงการในโปรแกรม ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกไว้เดิม ฝึกปฏิบัติการลงบันทึกโดยมีทีมพี่เลี้ยงเขต จังหวัดและพื้นที่ให้คำแนะนำ วางแผนการติดตามของพี่เลี้ยงระดับจังหวัดและพื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พื้นสามารถปฏิบัติการบันทึกแผนงาน  ในการจัดทำแผนตำบลทั้ง 5 แผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ การบันทึกกิจกรรมและการติดตามโครงการ ในระบบ โดย 1.ทบทวนเป้าหมายการดำเนินงาน โดย ผู้รับผิดชอบโครงการ ทบทวนการทำแผนงาน 6แผน และพัฒนาโครงการโดยทีมพี่เลี้ยงเขต  สาธิตการบันทึกการพัฒนาและทดลองบันทึกการติดตามโครงการในโปรแกรม ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกไว้เดิม ฝึกปฏิบัติการลงบันทึกโดยมีทีมพี่เลี้ยงเขต จังหวัดและพื้นที่ให้คำแนะนำ วางแผนการติดตามของพี่เลี้ยงระดับจังหวัดและพื้นที่ได้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
8,500.00 0.00 20,282.00 2,100.00 0.00 0.00 30,882.00 lock_open