สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 1

การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาแผน การบันทึกการพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรมและการติดตามโครงการในโปรแกรมในพื้นที่พชอ.ร้องกวาง

การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาแผน การบันทึกการพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรมและการติดตามโครงการในโปรแกรมในพื้นที่พชอ.ร้องกวาง

26 สิงหาคม 2563
เพชรรุ่งเขต1เพชรรุ่งเขต1
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.เลขานุการพชอ.ร้องกวางพบปะและให้ข้อมูลการดำเนินงานของพชอ.ร้องกวาง 2.ทีมพี่เลี้ยงทบทวนการจัดทำแผน การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรม และติดตามประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์โดย ทีมพี่เลี้ยงระดับเขต 3.ฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูล การจัดทำแผน พัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรมและการจัดทำแผน ในการติดตามเสริมพลังการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อ.ร้องกวางโดย ทีมพี่เลี้ยงเขตและพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ 4.ตรวจสอบการจัดทำแผนงานและโครงการภาพรวมในระบบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุมครอบคลุมทุกกลุ่มจำนวน  25 คน 2.มีการจัดทำแผนครอบคลุมทั้ง10 แห่งอย่างน้อย 5 แผน 3.มีการบันทึกโครงการอปท.ละ 1โครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
9,000.00 0.00 7,698.00 0.00 0.00 0.00 16,698.00 lock_open