สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 1

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการทำงานของแต่ละพื้นที่เขต1 อำเภอร้องกวาง จ.แพร่

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการทำงานของแต่ละพื้นที่เขต1 อำเภอร้องกวาง จ.แพร่

1 เมษายน 2564
เพชรรุ่งเขต1เพชรรุ่งเขต1
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ตรวจทานการบันทึกการจัดทำแผน การพัฒนาโครงการ การบันทึกกิจกรรมและการติดตามประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์ ภาพรวมของอำเภอร้องกวางโดย เพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ และ นายสุวิทย์ สมบัติ
2.การเลือกโครงการคุณภาพอย่างน้อยกองทุนละ 1 โครงการ พื่อเตรียมการถอดบทเรียนโดยพิจารณาจากการมีแผนงานและโครงการที่มีคุณภาพและมีเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการคุณภาพ ดังนี้ 1.1.กรอกข้อมูลครบถ้วนทุกข้อ1.2.ชื่อโครงการ: สั้นๆ กะทัดรัด สะท้อนสาระของโครงการโดยรวมและพื้นที่ดำเนินโครงการที่ชัดเจน 1.3.ความสอดคล้องกับแผนงาน: พิจารณาดูว่าสอดคล้องกับแผนไหนบ้าง ระบุได้มากกว่า 1แผน1.4.สถานการณ์ปัญหา: กรอกถูกต้องตามจริง 1.5.วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด: เพิ่ม/ลดตรวจสอบให้ถูกต้อง
1.6.วิธีการดำเนินงาน มีกิจกรรมที่หลากหลาย เป็นกิจกรรมที่มีความยั่งยืน แสดงขั้นตอนการทำกิจกรรมและกระบวนการดำเนินงาน เป็นลำดับ ขั้นเป็นตอนมี รายละเอียดว่าจะทำอะไร อย่างไร จึงจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ โดยกิจกรรมสำคัญในโครงการควรมีองค์ประกอบเรื่องนโยบาย (Policy) การให้ความรู้ (Knowledge) การเสริมสร้างทักษะ (Skill) การติดตามผล (Monitor) และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย 1.7.การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลในเว็บไซต์ มีการใส่รูป และบันทึกผลการจัดกิจกรรม
1.8. มีการประเมินคุณค่าโครงการ ซึ่งการประเมินคุณค่าโครงการประกอบด้วย6 มิติ ดังนี้
1).ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาวะชุมชน 2).การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ 3).การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ 4).ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อ
5).การสร้างสุขภาวะชุมชน กระบวนการชุมชน 6).มิติสุขภาวะปัญญา/ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ 3.ปฏิบัติการแก้ไขการบันทึกแผนงาน โครงการบันทึกข้อมูล การบันทึกกิจกรรมและการติดตามประเมินผลโครงการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อ.ร้องกวาง ที่ยังไม่สมบูรณ์โดย ทีมพี่เลี้ยงเขตและพี่เลี้ยงจังหวัด 4.ตรวจทานการบันทึกข้อมูลแต่ละกองทุนทั้ง 10 แห่ง โดย เพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ และ ทีมพี่เลี้ยงเขต 5.อภิปรายและซักถาม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีตัวแทนผู้รับผิดชอบงานจากอปท. รพ.ร้องกวางและรพสต.เข้าร่วมแห่งละ1-2 คนรวม 31คน 2.มีแผนงานเดิม และได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงและลบแผนงานที่ไม่สมบูรณ์ทั้งหมดจำนวน13 ชุด คงบันทึกแผนงาน ทั้งหมด 89 แผน
3.มีโครงการที่พัฒนาจำนว107น โครงการ 4.มีโครงการที่มีการติดตามจำนวน 65 โครงการ 5.ดำเนินการจัดทำแผนปี 2564 จำนวน 10 กองทุน 31 คน 6.ที่ประชุมคัดเลือกกองทุนเทศบาลร้องกวาง โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เชิงรุก ในชุมชนตำบลร้องกวาง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
9,000.00 0.00 13,808.00 0.00 0.00 0.00 22,808.00 lock_open