สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 1

การ coaching ทีมระดับพื้นที่ และพื้นที่เป้าหมายเทศบาลนครลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง ครั้งที่2

การ coaching ทีมระดับพื้นที่ และพื้นที่เป้าหมายเทศบาลนครลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง ครั้งที่2

20 กรกฎาคม 2563
เพชรรุ่งเขต1เพชรรุ่งเขต1
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การ coaching ทีมเทศบาลนครลำปางและพื้นที่เป้าหมายให้สามารถปฏิบัติการบันทึกแผนงาน โครงการให้พื้นที่สามารถในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม โดย 1.ทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานโครงการ โดย ผู้รับผิดชอบโครงการ
2.ทบทวนการทำแผนงานจัดการปัจจัยเสี่ยงอาหารและโภชนาการ  6 แผนคือ 1. แอลกอฮอล์2. ยาเสพติด 3.ยาสูบ 4. อาหารและโภชนาการ 5.กิจกรรมทางกาย และการบริหารจัดการ กองทุน 3.พัฒนาโครงการตามแผนการจัดการปัจจัยเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียดการจัดทำโครงการ สาธิตการบันทึกการพัฒนาและทดลองบันทึกการติดตามโครงการในโปรแกรมโดยใช้โครงการของพื้นที่บันทึกเป็นตัวอย่างโดย ทีมพี่เลี้ยงเขตและพี่เลี้ยงจังหวัด
3.ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกไว้เดิม
4.ฝึกปฏิบัติการลงบันทึกแผนการจัดการปัจจัยเสี่ยงและโครงการให้คำแนะนำ โดยมีทีมพี่เลี้ยงเขต จังหวัดและพื้นที่
5.วางแผนการติดตามของพี่เลี้ยงระดับจังหวัดและพื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีพี่เลี้ยงพื้นที่ ตัวแทนเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ตัวแทนผู้รับผิดชอบงานกองทุน ตัวแทนจนท.เวชกรรมสังคมโรงพยาบาลลำปางและผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมกิจกรรม 60 คน 2.มีการบันทึกแผนงานครอบคลุมทั้ง5 แผน และมีการบันทึกโครงการตัวอย่าง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
9,500.00 0.00 14,352.00 1,900.00 0.00 0.00 25,752.00 lock_open