สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 1

การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพื้นที่เขต1เทศบาลสันนาเม็ง อ.สันทรายจ.เชียงใหม่

การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพื้นที่เขต1เทศบาลสันนาเม็ง อ.สันทรายจ.เชียงใหม่

7 เมษายน 2564
เพชรรุ่งเขต1เพชรรุ่งเขต1
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ตรวจสอบการบันทึกแผนงานโครงการการบันทึกกิจกรรมและลงบันทึกการติดตามโครงการและการประเมินผลโครงการ ๑.ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม และรายงานสถานการณ์การดำเนินงานโครงการโดย นายสุวิทย์ สมบัติ ดังนี้ ๑.๑ วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามการบันทึกข้อมูลแผนงานและโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการพิจารณาโครงการที่สามารถเป็นพื้นที่นำร่องพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะได้
๑.๒ การเลือกโครงการคุณภาพอย่างน้อย ๑ โครงการ และมีเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการคุณภาพ ดังนี้ ๑.กรอกข้อมูลครบถ้วนทุกข้อ ๒.ชื่อโครงการ: สั้นๆ กะทัดรัด สะท้อนสาระของโครงการโดยรวมและพื้นที่ดำเนินโครงการที่ชัดเจน
๓.ความสอดคล้องกับแผนงาน: พิจารณาดูว่าสอดคล้องกับแผนไหนบ้าง ระบุได้มากกว่า ๑ แผน ๔.สถานการณ์ปัญหา: กรอกถูกต้องตามจริง
๕.วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด: เพิ่ม/ลดตรวจสอบให้ถูกต้อง
๖.วิธีการดำเนินงาน มีกิจกรรมที่หลากหลาย เป็นกิจกรรมที่มีความยั่งยืน แสดงขั้นตอนการทำกิจกรรมและกระบวนการดำเนินงาน เป็นลำดับ ขั้นเป็นตอนมี รายละเอียดว่าจะทำอะไร อย่างไร จึงจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ โดยกิจกรรมสำคัญในโครงการควรมีองค์ประกอบเรื่องนโยบาย (Policy) การให้ความรู้ (Knowledge) การเสริมสร้างทักษะ (Skill) การติดตามผล (Monitor) และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย ๗.การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลในเว็บไซต์ มีการใส่รูป และบันทึกผลการจัดกิจกรรม
๘. มีการประเมินคุณค่าโครงการ ซึ่งการประเมินคุณค่าโครงการประกอบด้วย ๖ มิติ ดังนี้
 ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาวะชุมชน  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ  การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ  ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน กระบวนการชุมชน  มิติสุขภาวะปัญญา/ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ๑.๓ คัดเลือกโครงการดีของสันนาเม็ง ๑ โครงการเพื่อเตรียมการถอดบทเรียนโดยพิจารณาจากการมีแผนงานและโครงการที่มีคุณภาพ ๒.ทวนสอบการบันทึกกิจกรรมและการติดตามประเมินผลโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลสันนาเม็ง โดย เพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ ดังนี้
 การตรวจสอบภาพรวมและการตรวจสอบความครบถ้วนโดยการสังเกตจากสีของดาวถ้าเป็นสีเหลืองให้คลิกเข้าในแต่ละโครงการและเพิ่มเติมแก้ไข ข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง ๓.ปฏิบัติการปรับลบโครงการที่ไม่สมบูรณ์ออกและ เติมเต็มการบันทึกกิจกรรมของโครงการ การประเมินคุณค่าโครงการ โดยทีมพี่เลี้ยงเขตและจังหวัด ๔.กำหนดแผนที่จะดำเนินการติดตามหนุนเสริมในพื้นที่ต่อเนื่อง ในเดือนพฤษภาคม 2564 โดยให้พื้นที่แจ้งการนัดหมายวันเวลาเข้ามาในกลุ่มไลน์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีพี่เลี้ยงเขต จังหวัดเข้าร่วม 10 คน มีการแก้ไขแผนงาน ลบแผนงานที่ไม่ได้ดำเนินการ คงเหลือ จำนวน 11 แผนงาน และโครงการที่พัฒนา 7 โครงการคือ ด้านอาหารโภชนาการ 2 กิจกรรมทางกาย 3 การบริหารจัดการกองทุน 1และอนามัยแม่และเด็ก 1และโครงการที่ติดตาม 8 โครงการ คือ ด้านอาหารโภชนาการ1 กิจกรรมทางกาย3 และอนามัยแม่และเด็ก 1กลุ่มเสี่ยง โรคระบาดและเหล้า อย่างละ 1โครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,000.00 0.00 8,485.00 0.00 0.00 0.00 14,485.00 lock_open