สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 1

การประชุม coaching ทีมระดับเขต เขต 1 เชียงใหม่

การประชุม coaching ทีมระดับเขต เขต 1 เชียงใหม่

15 พฤศจิกายน 2562
เพชรรุ่งเขต1เพชรรุ่งเขต1
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ 2.อธิบายรายละอียดวิธีการจัดทำแผน รายละอียดการบันทึกสถานการณื วัตถุประสงค์ ที่มาของข้อมูลที่จะบันทึก และการพัฒนาโครงการในโปรแกรมonline โดยพี่เลี้ยงเขต 3.สาธิตการเข้าถึงโปรแกรม การบันทึกการพัฒนาแผนและพัฒนาโครงการ 4.ฝึกปฏิบัติการบันทึกกการทำแผนและพัฒนาโครงการรายบุคคลโดยทีมพี่เลี้ยงเขตช่วย 5.การจัดทำแผนการลงพื้นที่เพื่อประชุมชี้แจงทีมระดับพื้นที่ให้เข้าใจภาพรวมการดำเนินงานและcoaching

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีผู้เข้าร่วมครบทุกจังหวัดตามเป้าหมายที่กำหนด 2.ผู้เข้าร่วมประชุมยินดีเข้าร่วมโครงการและเข้าใจกระบวนในการจัดทำแผนและพัฒนาโครงการแบบonline 3.มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมและเกิดแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อเนื่ง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
19,500.00 0.00 46,050.00 0.00 0.00 0.00 65,550.00 lock_open