สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการcoachingทีมระดับเขตและพื้นที่ในการติดตามและประเมินผลโครงการของพื้นที่โดยใช้โปรแกรมออนไลน์20 ธันวาคม 2563
20
ธันวาคม 2563รายงานจากพื้นที่ โดย เพชรรุ่งเขต1
  • สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนการจัดทำแผนงานเขต1_15พย.63.docx
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ทบทวนการสนับสนุนกิจกรรมโครงการ 2.นำเสนอผลการติดตามภาพรวมรายจังหวัดโดยตัวแทนทีมพี่เลี้ยงแต่ละพื้นที่ 3.ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกกิจกรรมและการติดตามโครงการ4.ทดลองบันทึกการติดตามประเมินโครงการในโปรแกรม 5.จัดทำแผนปฎิบัติการของกิจกรรมการติดตามประเมินผลในแค่ละพื้นที่ 6.สรุปแผนการดำเนินการอภิปราย

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.กลุ่มแกนนำตัวแทนระดับเขต 7 คน ตัวแทนแต่ละพื้นที่ 7 คนและตัวแทนจากเทศบาลนครและรพสต.ถ่ายโอน 5 คน ได้ร่วมอภิปรายปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่และร่วมกันตรวจสอบการบันทึกรายละเอียดข้อมูลในการจัดทำแผนและการบันทึกข้อมูลในแต่ละกิจกรรมของแต่ละพื้นที่  พบการลงบันทึกข้อมูลสถานการณ์ยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนในแต่ละแผน การบันทึกกิจกรรมยังไม่ได้แยกรายกิจกรรมในบางแห่ง 2.พี่เลี้ยงจังหวัดแต่ละจังหวัดจัดทำแผนในการกำหนดการติดตามผลการดำเนินงานในแต่พื้นที่