สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการcoachingทีมระดับเขตและพื้นที่ในการติดตามและประเมินผลโครงการของพื้นที่โดยใช้โปรแกรมออนไลน์

การประชุมเชิงปฏิบัติการcoachingทีมระดับเขตและพื้นที่ในการติดตามและประเมินผลโครงการของพื้นที่โดยใช้โปรแกรมออนไลน์

20 ธันวาคม 2563
เพชรรุ่งเขต1เพชรรุ่งเขต1
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ทบทวนการสนับสนุนกิจกรรมโครงการ 2.นำเสนอผลการติดตามภาพรวมรายจังหวัดโดยตัวแทนทีมพี่เลี้ยงแต่ละพื้นที่ 3.ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกกิจกรรมและการติดตามโครงการ4.ทดลองบันทึกการติดตามประเมินโครงการในโปรแกรม 5.จัดทำแผนปฎิบัติการของกิจกรรมการติดตามประเมินผลในแค่ละพื้นที่ 6.สรุปแผนการดำเนินการอภิปราย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.กลุ่มแกนนำตัวแทนระดับเขต 7 คน ตัวแทนแต่ละพื้นที่ 7 คนและตัวแทนจากเทศบาลนครและรพสต.ถ่ายโอน 5 คน ได้ร่วมอภิปรายปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่และร่วมกันตรวจสอบการบันทึกรายละเอียดข้อมูลในการจัดทำแผนและการบันทึกข้อมูลในแต่ละกิจกรรมของแต่ละพื้นที่  พบการลงบันทึกข้อมูลสถานการณ์ยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนในแต่ละแผน การบันทึกกิจกรรมยังไม่ได้แยกรายกิจกรรมในบางแห่ง 2.พี่เลี้ยงจังหวัดแต่ละจังหวัดจัดทำแผนในการกำหนดการติดตามผลการดำเนินงานในแต่พื้นที่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
17,000.00 0.00 49,494.00 2,140.00 0.00 0.00 68,634.00 lock_open