สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 1

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนในพื้นที่รพสต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่1

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนในพื้นที่รพสต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่1

24 มกราคม 2563
เพชรรุ่งเขต1เพชรรุ่งเขต1
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ผู้บริหารเทศบาลตำบลสันนาเม็งกล่าวต้อนรับและชี้แจงการดำเนินงานของกองทุนตำบลในรอบปีที่ผ่านมา
 2. ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงที่มา วัตถุประสงค์และ แนวทางในการดำเนินงานของโครงการ
 3. ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผน การพัฒนาโครงการ โครงสร้างของโปรแกรมonlineโดยพี่เลี้ยงเขต
 4. แบ่งกลุ่มฝากการจัดทำแผน กิจกรรมทางกายและอาหารและโภชนาการโดยมีทีมพี่เลี้ยงเขตและพื้นที่ เป็นที่ปรึกษาภายในกลุ่ม
 5. ทดลองบันทึกแผนและพัฒนาโครงการ
 6. ทบทวนแนวทางการบันทึกการจัดทำแผนและการพัฒนาโครงการในโปรแกรมonlineแก่ทีมพี่เลี้ยงพื้นที่
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมมีความครอบคลุมทั้ง ตัวแทนพชอ.จากสสอ ผอรพสต. ผู้รับผิดชอบโครงการทั้งของเทศบาลและรพสต กรรมการกองทุน กรรมการกลั่นกรองโครงการ ผู้เสนอโครงการ และผู้นำชุมชน ให้ความสนใจซักถามการจัดทำแผน การพัฒนาโครงการ และมีการ และมีการนัดหมายให้ทีมพี่เลี้ยงในพื้นที่ซักซ้อมและรวมกลุ่มโครงการที่เหลือกรอกข้อมูลต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
9,500.00 0.00 13,750.00 400.00 0.00 0.00 23,650.00 lock_open