สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ งานประเมินอำเภอเมือง พัทลุง
ภายใต้โครงการ ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 65-00336
วันที่อนุมัติ 1 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2566
งบประมาณ 0.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวคณิดา สินใหม, นางอรสา นุ่นแก้ว, นางสาวสุปานดี มณีโลกย์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0612956706, 0928959119, 0815559933
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวซูวารี มอซู
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 32,910.00 11 32,910.00
10 พ.ย. 65 กิจกรรมสังเกตการณืการจัดประชุมหารือสร้างความเข้าใจกับภาคีเครือข่าย 0 2,490.00 2,490.00
16 ม.ค. 66 กิจกรรมสังเกตการณ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทำแผนกอองทุน 0 2,490.00 2,490.00
19 ม.ค. 66 กิจกรรมสังเกตการณ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนกองทุน 0 2,490.00 2,490.00
20 ม.ค. 66 กิจกรรมสังเกตการณ์การจัดประชุมติดตามประเมินความก้าวหน้าของโครงการ 0 2,490.00 2,490.00
16 มี.ค. 66 กิจกรรมสังเกตการณ์การสนับสนุนการพัฒนาโครงการเน้นผลลัพธ์ 0 2,490.00 2,490.00
24 - 25 เม.ย. 66 กิจกรรมสังเกตการณ์การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุน (การเขียนนโครงการผ่านเว็บ) 0 3,990.00 3,990.00
8 มิ.ย. 66 กิจกรรมสังเกตการณ์การสนับสนุนกลไก พชอ. เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ 0 2,490.00 2,490.00
16 ส.ค. 66 กิจกรรมสังเกตการณ์การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 0 2,490.00 2,490.00
17 ส.ค. 66 กิจกรรมสังเกตกรณ์เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผล ถอดบทเรียน และข้อเสนอเชิงนโยบาย 0 2,490.00 2,490.00
19 ส.ค. 66 ประชุมสรุปโครงการการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ พชอ.เมืองพัทลุง 0 3,000.00 3,000.00
9 ต.ค. 66 การเขียนรายงานการติดตามและประเมินผล ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ พชอ.เมืองพัทลุง 0 6,000.00 6,000.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2565 11:00 น.