สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ งานประเมินกองทุนจังหวัดภูเก็ต
ภายใต้โครงการ ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 65-00336
วันที่อนุมัติ 1 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2566
งบประมาณ 0.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ขวัญณพัทสร ชาญทะเล
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 081-2624799
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ papatsorn.sompranon@gmail.com
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวซูวารี มอซู
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดภูเก็ต
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1 เพื่อพัฒนากลไกการดำเนินงานร่วมทุนสำหรับการดำเนินงานสร้างสุขภาวะของประชาชนใน พื้นที่จังหวัดภูเก็ต 2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพคน กลุ่มคน เครือข่าย ให้มีความรู้ ทักษะ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 4 เพื่อสร้างระบบ กระบวนการ และกลไกการดำเนินงานสุขภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

1 เกิดกลไกการดำเนินงานร่วมทุนในการดำเนินงานสร้างสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 2 เกิดการกระจายโอกาสการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพโดยสนับสนุนโครงการที่มุ่งผลลัพธ์การ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยสภาพแวดล้อม/ปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย 20 โครงการ 3 มีหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในการสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของคนภูเก็ตในระดับพื้นที่ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน สมาคม ชมรม และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง 4 ประเด็นการขับเคลื่อน ประกอบด้วย อาหาร สุขภาพจิต บุหรี่ เหล้า ยาเสพติด โรคอุบัติใหม่ กิจกรรมทางกาย ความปลอดภัยทางถนน มลพิษทางสิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบาง การตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น ฯลฯ มีสถานการณ์แน้วโน้มลดลง

stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 148 66,000.00 32 63,600.23
3 พ.ย. 65 ประชุมวางแผนการจัดกระบวนการประเมินงานบูรณาการกลไกความร่วมมือเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภูเก็ต 4 2,000.00 2,000.00
12 พ.ย. 65 สรุปข้อมูลกิจกรรมแถลงข่าวและ Kick off “ภูเก็ต: สุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต "Phuket: Health for Future of Life" 0 3,000.00 3,000.00
7 ธ.ค. 65 ประชุมติดตามความก้าวหน้า 0 2,000.00 2,000.00
17 ธ.ค. 65 สังเกตการณ์ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการบูรณากลไกความร่วมมือ 0 1,000.00 1,000.00
30 ธ.ค. 65 สรุปรายงานประเมินความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ งวดที่ 1 0 4,000.00 2,000.00
4 ม.ค. 66 สังเกตการณ์ประชุมเตรียมการขับเคลื่อนงาน 0 1,000.00 1,000.00
13 ม.ค. 66 สังเกตการณ์การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 0 1,000.00 1,000.00
21 ม.ค. 66 ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางมนุษย์และสุขภาพในระดับจังหวัด "ภูเก็ต : สุขภาวะแห่งอนาคต" 0 1,000.00 1,000.00
3 ก.พ. 66 สังเกตุการณ์และให้ข้อเสนอแนะประชุมคณะอนุกรรมการ 0 2,000.00 1,500.00
4 - 6 ก.พ. 66 ประชุมติดตามความก้าวหน้า 0 2,000.00 2,000.00
8 มี.ค. 66 สังเกตการณ์การประชุมคณะอนุกรรมการ 0 1,000.00 1,000.00
15 มี.ค. 66 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการฯ 0 1,000.00 1,000.00
15 - 16 มี.ค. 66 รายงานสรุปกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผู้นำ 3 ชุมชน 0 2,000.00 3,500.00
30 มี.ค. 66 สรปรายงานความก้าวหน้าประเมินผลการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 2 0 4,000.00 4,000.00
25 เม.ย. 66 ร่วมสังเกตการณ์และวิเคราะห์บทบาทของคณะทำงานโครงการฯ ในงาน NODE 0 2,000.00 2,000.00
2 พ.ค. 66 สรุปผลการติดตามการดำเนินงานกลไกจังหวัดภูเก็ต 0 1,500.00 1,500.00
8 พ.ค. 66 ถอดบทเรียนการดำเนินงานประเด็นสื่อสารสาธารณะ ประเด็นกลไกระดับจังหวัดภูเก็ต 0 2,000.00 1,500.00
18 พ.ค. 66 ประชุมสรุปผลการจัดงาน ภูเก็ต: สุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต “Phuket: Health for Future of Life” และวางแผนการดำเนินงานในระยะถัดไป 0 1,000.00 1,000.00
18 พ.ค. 66 สังเกตการณ์ประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่ 6 0 1,000.00 1,000.00
21 พ.ค. 66 ถอดบทเรียนการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 0 1,500.00 1,000.00
11 มิ.ย. 66 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน” 10 20,000.00 16,550.00
15 มิ.ย. 66 สังเกตการณ์ประชุมภาคีเครือข่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางมนุษย์และสุขภาพในระดับจังหวัด “ภูเก็ต: สุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต “Phuket: Health for Future of Life” 80 1,500.00 1,500.00
22 มิ.ย. 66 เข้าร่วมสังเกตุการณ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่่อดำเนินกิจกรรมในโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางมนุษย์และสุขภาพในระดับจังหวัด “ ภูเก็ต : สุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต “ Phuket : Health for Future of Life 0 1,000.00 1,000.00
30 มิ.ย. 66 จัดทำรายงานประเมินความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ งวดที่ 3 0 4,000.00 3,000.00
10 ก.ค. 66 ร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมพิจารณาโครงการ 0 1,000.00 1,000.00
11 ก.ค. 66 ประชุมทีมสื่อ 2 2,500.00 2,625.00
16 ก.ค. 66 ประชุมติดตามความก้าวหน้าทีมสื่อ 0 0.00 1,000.00
30 ส.ค. 66 ประชุมเตรียมงานถอดบทเรียนกลไกภูเก็ต 2 0.00 0.00
31 ส.ค. 66 ถอดบทเรียน 50 0.00 0.00
11 ก.ย. 66 เข้าร่วมสังเกตการณ์ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ "ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี " จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0.00 0.00
22 ก.ย. 66 ประชุมถอดบทเรียน​กิจกรรมที่ขอรับทุนสนับสนุน 0 0.00 0.00
23 ก.ย. 66 ประชุมเตรียมงานการเพิ่มเครื่อข่ายเอกชน 0 0.00 2,925.23

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2565 11:21 น.