สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ งานประเมินกองทุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภายใต้โครงการ ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 65-00336
วันที่อนุมัติ 1 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2566
งบประมาณ 0.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์โปรดปราน คำอ่อน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 089-6647788
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ prodpran.k@psu.ac.th
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวซูวารี มอซู
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อประเมินกลไกการเกิดและดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด สำหรับประเด็นความมั่นคงของมนุษย์และสุขภาพของกลุ่มเปราะบางของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

2 2. เพื่อให้ข้อเสนอแนะการทำงานของคณะดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัดร่วมกับภาคีเครือข่ายและกลุ่มโครงการย่อย ที่สามารถทำให้เกิดการวางแผนการพัฒนาแนวทางการชับเคลื่อนกองทุนในระยะต่อไปได้

 

stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 22,000.00 14 22,000.00
28 ส.ค. 65 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางมนุษย์และสุขภาพในระดับจังหวัด กองทุนส่งเสริมสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กกส.) เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมคณะทำงาน 0 1,000.00 1,000.00
3 ก.ย. 65 ประชุมทีมประเมินศึกษาโครงสร้างคณะทำงาน 0 2,000.00 2,000.00
10 ก.ย. 65 ประชุมทีมประเมินวางแผนการประเมินและเก็บข้อมูล 0 2,000.00 2,000.00
12 ก.ย. 65 เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการเปิดตัวกสส. 0 1,000.00 1,000.00
20 ต.ค. 65 สังเกตการณ์เวทีถอดบทเรียน 0 1,000.00 1,000.00
22 ต.ค. 65 สรุปข้อมูลสังเกตการณ์เวทีถอดบทเรียน 0 2,000.00 2,000.00
5 ม.ค. 66 สังเกตการณ์เวทีพัฒนาพี่เลี้ยง 0 1,000.00 1,000.00
6 ม.ค. 66 สังเกตการณ์เวทีชี้แจงขอรับงบสนับสนุนกสส. 0 1,000.00 1,000.00
10 ม.ค. 66 เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการเปิดตัวกสส. 0 2,000.00 2,000.00
13 ม.ค. 66 ทำรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 0 4,000.00 4,000.00
8 - 9 มี.ค. 66 เวทีอบรมการพัฒนาพี่เลี้ยงโครงการบูรณาการกลไกความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี 0 2,000.00 2,000.00
30 เม.ย. 66 เข้าร่วมสังเกตการณ์ เวทีพัฒนาการเขียนโครงการและการติดตามประเมินผล 0 1,000.00 1,000.00
4 พ.ค. 66 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานมะขามเตี้ยแห่งความสุข 0 1,000.00 1,000.00
10 มิ.ย. 66 เข้าร่วมสังเกตการณ์พื้นที่ต้นแบบ มะขามเตี้ยแห่งความสุข 0 1,000.00 1,000.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2565 11:18 น.