สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
28 ส.ค. 65 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางมนุษย์และสุขภาพในระดับจังหวัด กองทุนส่งเสริมสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กกส.) เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมคณะทำงาน 0 1,000.00 1,000.00
3 ก.ย. 65 ประชุมทีมประเมินศึกษาโครงสร้างคณะทำงาน 0 2,000.00 2,000.00
10 ก.ย. 65 ประชุมทีมประเมินวางแผนการประเมินและเก็บข้อมูล 0 2,000.00 2,000.00
12 ก.ย. 65 เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการเปิดตัวกสส. 0 1,000.00 1,000.00
20 ต.ค. 65 สังเกตการณ์เวทีถอดบทเรียน 0 1,000.00 1,000.00
22 ต.ค. 65 สรุปข้อมูลสังเกตการณ์เวทีถอดบทเรียน 0 2,000.00 2,000.00
5 ม.ค. 66 สังเกตการณ์เวทีพัฒนาพี่เลี้ยง 0 1,000.00 1,000.00
6 ม.ค. 66 สังเกตการณ์เวทีชี้แจงขอรับงบสนับสนุนกสส. 0 1,000.00 1,000.00
10 ม.ค. 66 เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการเปิดตัวกสส. 0 2,000.00 2,000.00
13 ม.ค. 66 ทำรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 0 4,000.00 4,000.00
8 - 9 มี.ค. 66 เวทีอบรมการพัฒนาพี่เลี้ยงโครงการบูรณาการกลไกความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี 0 2,000.00 2,000.00
30 เม.ย. 66 เข้าร่วมสังเกตการณ์ เวทีพัฒนาการเขียนโครงการและการติดตามประเมินผล 0 1,000.00 1,000.00
4 พ.ค. 66 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานมะขามเตี้ยแห่งความสุข 0 1,000.00 1,000.00
10 มิ.ย. 66 เข้าร่วมสังเกตการณ์พื้นที่ต้นแบบ มะขามเตี้ยแห่งความสุข 0 1,000.00 1,000.00
รวม 0 22,000.00 14 22,000.00