สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ทำรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

กิจกรรม : ทำรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ 13/01/2023 - 13/01/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 4,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :