สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

สรุปข้อมูลสังเกตการณ์เวทีถอดบทเรียน

กิจกรรม : สรุปข้อมูลสังเกตการณ์เวทีถอดบทเรียน
วันที่ 22/10/2022 - 22/10/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 2,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :