สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เข้าร่วมสังเกตการณ์พื้นที่ต้นแบบ มะขามเตี้ยแห่งความสุข

กิจกรรม : เข้าร่วมสังเกตการณ์พื้นที่ต้นแบบ มะขามเตี้ยแห่งความสุข
วันที่ 10/06/2023 - 10/06/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :