สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

สังเกตการณ์เวทีชี้แจงขอรับงบสนับสนุนกสส.

กิจกรรม : สังเกตการณ์เวทีชี้แจงขอรับงบสนับสนุนกสส.
วันที่ 06/01/2023 - 06/01/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :