สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมทีมประเมินวางแผนการประเมินและเก็บข้อมูล

กิจกรรม : ประชุมทีมประเมินวางแผนการประเมินและเก็บข้อมูล
วันที่ 10/09/2022 - 10/09/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 2,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :