สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เข้าร่วมสังเกตการณ์ เวทีพัฒนาการเขียนโครงการและการติดตามประเมินผล

กิจกรรม : เข้าร่วมสังเกตการณ์ เวทีพัฒนาการเขียนโครงการและการติดตามประเมินผล
วันที่ 30/04/2023 - 30/04/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :