สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

สังเกตการณ์เวทีพัฒนาพี่เลี้ยง

กิจกรรม : สังเกตการณ์เวทีพัฒนาพี่เลี้ยง
วันที่ 05/01/2023 - 05/01/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :