สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

สังเกตการณ์เวทีพัฒนาพี่เลี้ยง

สังเกตการณ์เวทีพัฒนาพี่เลี้ยง

5 มกราคม 2566
อารียา มอซูอารียา มอซู
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open