สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

สังเกตการณ์เวทีถอดบทเรียน

กิจกรรม : สังเกตการณ์เวทีถอดบทเรียน
วันที่ 20/10/2022 - 20/10/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :