สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการเปิดตัวกสส.

กิจกรรม : เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการเปิดตัวกสส.
วันที่ 12/09/2022 - 12/09/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :