สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมทีมประเมินศึกษาโครงสร้างคณะทำงาน

กิจกรรม : ประชุมทีมประเมินศึกษาโครงสร้างคณะทำงาน
วันที่ 03/09/2022 - 03/09/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 2,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :