สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : 1. เพื่อประเมินกลไกการเกิดและดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด สำหรับประเด็นความมั่นคงของมนุษย์และสุขภาพของกลุ่มเปราะบางของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : 2. เพื่อให้ข้อเสนอแนะการทำงานของคณะดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัดร่วมกับภาคีเครือข่ายและกลุ่มโครงการย่อย ที่สามารถทำให้เกิดการวางแผนการพัฒนาแนวทางการชับเคลื่อนกองทุนในระยะต่อไปได้

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

28 ส.ค. 65 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางมนุษย์และสุขภาพในระดับจังหวัด กองทุนส่งเสริมสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กกส.) เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมคณะทำงาน 0.00 1,000.00 -
3 ก.ย. 65 ประชุมทีมประเมินศึกษาโครงสร้างคณะทำงาน 0.00 2,000.00 -
10 ก.ย. 65 ประชุมทีมประเมินวางแผนการประเมินและเก็บข้อมูล 0.00 2,000.00 -
12 ก.ย. 65 เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการเปิดตัวกสส. 0.00 1,000.00 -
20 ต.ค. 65 สังเกตการณ์เวทีถอดบทเรียน 0.00 1,000.00 -
22 ต.ค. 65 สรุปข้อมูลสังเกตการณ์เวทีถอดบทเรียน 0.00 2,000.00 -
5 ม.ค. 66 สังเกตการณ์เวทีพัฒนาพี่เลี้ยง 0.00 1,000.00 -
6 ม.ค. 66 สังเกตการณ์เวทีชี้แจงขอรับงบสนับสนุนกสส. 0.00 1,000.00 -
10 ม.ค. 66 เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการเปิดตัวกสส. 0.00 2,000.00 -
13 ม.ค. 66 ทำรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 0.00 4,000.00 -
8 - 9 มี.ค. 66 เวทีอบรมการพัฒนาพี่เลี้ยงโครงการบูรณาการกลไกความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี 0.00 2,000.00 -
30 เม.ย. 66 เข้าร่วมสังเกตการณ์ เวทีพัฒนาการเขียนโครงการและการติดตามประเมินผล 0.00 1,000.00 -
4 พ.ค. 66 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานมะขามเตี้ยแห่งความสุข 0.00 1,000.00 -
10 มิ.ย. 66 เข้าร่วมสังเกตการณ์พื้นที่ต้นแบบ มะขามเตี้ยแห่งความสุข 0.00 1,000.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้