สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล
ภายใต้โครงการ แผนงานโซนใต้ล่าง
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ -
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561
งบประมาณ 200,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ พญ.สุภาวรรณตันติหาชัย ,นายประดิษฐ์แดงนุ้ย
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 55/1ถ.หัตถกรรมศึกษา ต.พิมาน อ.เมือง จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 23 ก.พ. 2561 80,000.00
2 23 ก.ค. 2561 80,000.00
3 28 ธ.ค. 2561 40,000.00
รวมงบประมาณ 200,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ทางชายฝั่งทะเลอันดามัน ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 70.86 ศาสนาพุทธ ร้อยละ 29.09 นับถือศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 0.05 มีผู้มารับบริการผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลสตูลเป็นมุสลิมร้อยละ ร้อยละ 63.7 ที่เหลือเป็นศาสนาอื่น ๆ เนื่องจากผู้รับบริการที่มีความแตกต่างกันทางด้านความเชื่อ วัฒนธรรม วิถีชีวิต การจัดบริการบางอย่างที่อาจจะไม่สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม อาจเป็นประเด็นละเอียดอ่อนในการไม่เข้าใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ตามมาได้ โรงพยาบาลสตูลมีการจัดตั้งชมรมมุสลิมและชมรมพุทธศาสนา โดยดำเนินงานกิจกรรมด้านศาสนา บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ/ช่วยเหลือสังคม และช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในโรงพยาบาลในประเด็นความไม่เข้าใจกันมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2537 โดยความสมัครใจและเป็นจิตอาสาโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งสามารถทำกิจกรรมและช่วยแก้ไขปัญหาเป็นที่ยอมรับตลอดมาและยังมีการทำกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารเป็นอย่างดี นอกจากนี้โรงพยาบาลได้กำหนดค่านิยมองค์กรในการมุ่งเน้นผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน และได้นำแนวคิด SHA มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งให้ความสำคัญมิติด้านจิตใจ/จิตวิญญาณ รวมทั้งเป็นการเคารพตามคำประกาศสิทธิผู้ป่วย และมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีการจัดทำโครงการนี้ขึ้น

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล ได้เปิดบริการแก่ผู้ป่วย และผู้รับบริการซึ่งมีความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม ความเชื่อ การนับถือศาสนาและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความแตกต่าง การที่จะจัดบริการสุขภาพในโรงพยาบาล ให้การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ จึงจำเป็นต้องปรับระบบบริการให้สอดคล้องกับสังคมที่มีลักษณะพหุวัฒนธรรม และให้สอดคล้องกับค่านิยมของโรงพยาบาลที่มุ่งเน้นผู้และผู้รับผลงาน (Customer Focus) ซึ่งคาดว่าโครงการดังกว่าจะช่วยตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ และสร้างความเข้าใจ ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ และระหว่างประชาชนที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง ส่งผลให้สังคมเกิดสันติสุข

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลสตูลให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม

1.กิจกรรมพัฒนาระบบบริการได้ตามแผนปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

2 2.เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลสตูลมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดระบบบริการให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม

1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

3 3.เพื่อผู้รับบริการ ญาติ ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสตูลได้รับบริการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม และความเชื่อทางศาสนา

1.ความพึงพอใจผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 80 %

stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2561 15:56 น.