สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล

ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม โรงพยาบาลสตูล ปี 2561

11 ธันวาคม 2561
นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. จัดทำแบบสอบถาม/แบบประเมิน
 2. เก็บข้อมูล 3.วิเคราะห์ข้อมูล
 3. สรุปผลการวิเคราะห์ 5.รายงานผู้เกี่ยวข้อง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1.กิจกรรมดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ 100 % 2.ตัวชี้วัดตามกิจกรรมบรรลุเป้าหมาย 90.9 % 3.การบรรลุวัตถุประสงค์ผ่าน 100 %
ผลลัพธ์ 1.คะแนนการรับรู้ของบุคลากรต่อการพัฒนาระบบบริการฯ = 4.16 (คะแนนเต็ม 5) 2.คะแนนความพึงพอผู้รับบริการต่อการพัฒนาระบบบริการฯ = 3.84 (คะแนนเต็ม 5) 3.ข้อร้องเรียนประเด็นพหุวัฒนธรรม = 0

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 430 คน จากที่ตั้งไว้ 400 คน
ประกอบด้วย

-ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการ/คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้องในการเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล 30 คน -ผู้รับบริการ 200 คน -บุคลากรโรงพยาบาลสตูล 200 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.45 4,800.45 lock_open

ประชุมที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 3

25 ธันวาคม 2561
นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

  - จัดทำระเบียบวาระการประชุม - จัดทำหนังสือเชิญประชุม - ประชุมตามวาระ - ให้ข้อเสนอแนะ - จัดทำแบบประเมิน

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต   - ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ85.71 ผลลัพธ์ - ดำเนินการครบทุกกิจกรรม - ได้แบบประเมินผลโครงการ / ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 18 คน จากที่ตั้งไว้ 21 คน
ประกอบด้วย
 • ที่ปรึกษา 3
  • กรรมการ 7 คน
  • คณะทำงาน 10 ( ชื่อซ้ำกับกรรมการ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
900.00 0.00 3,840.00 0.00 0.00 0.00 4,740.00 lock_open

ประชุมที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 2

7 ธันวาคม 2561
นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

  - จัดทำระเบียบวาระการประชุม - จัดทำหนังสือเชิญประชุม - ลงเยี่ยมพื้นที่จริง - ให้ข้อเสนอแนะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต - ผู้เข้าประชุม ร้อยละ 85.71
ผลลัพทธ์ - ผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มขึ้นเป็น 9 กิจกรรม เพลือเพียง2กิจกรรม - ข้อเสนอแนะได้รับการแก้ไข 3 กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 18 คน จากที่ตั้งไว้ 21 คน
ประกอบด้วย

  - ที่ปรึกษา 3 คน - คณะกรรมการ 7 คน - คณะทำงาน 10 คน (ชื่อซ้ำกับกรรมการ 2คน)

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
900.00 0.00 3,840.00 0.00 0.00 0.00 4,740.00 lock_open

อบรมบุคลากร เรื่องการให้บริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม

29 พฤศจิกายน 2561
นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประสารติดต่อวิทยากร
2.รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมและเตรียมสถานที่
3.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเตรียมเอกสารและสื่อประกอบการบรรยาย 4.เตรียมเอกสารการบรรยายของวิทยากร 5.จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ 6.สรุปโครงการค่าใช้จ่ายและหลักฐานการเบิกจ่ายต่าง ๆ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต     - กลุ่มเป้าหมายเข้าอบรม 104 (เกินเป้าหมายที่กำหนด)
ผลลัพธ์     - ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น และนำใช้ในการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 208 คน จากที่ตั้งไว้ 200 คน
ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,050.00 0.00 29,120.00 10,000.00 0.00 0.00 43,170.00 lock_open

อบรมบุคลากร เรื่องการให้บริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม

28 พฤศจิกายน 2561
นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประสานติดต่อวิทยากร 2.รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมและเตรียมสถานที่ 3.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเตรียมเอกสารและสื่อประกอบการบรรยาย
4.เตรียมเอกสารการบรรยายของวิทยากร 3.จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ 4.สรุปโครงการค่าใช้จ่ายและหลักฐานการเบิกจ่ายต่างๆ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต
    - กลุ่มเป้าหมายเข้าอบรม 103.5 % ( เกินเป้าหมายที่กำหนด) ผลลัพธ์     - ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น และนำใช้ในการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 207 คน จากที่ตั้งไว้ 200 คน
ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,050.00 2,000.00 28,980.00 10,000.00 0.00 0.00 45,030.00 lock_open

การอบรม การดูแลผู้ป่วยในช่วงรอมาฎอน

11 พฤษภาคม 2561
นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประสานติดต่อวิทยากร 2.รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 3.จัดการอบรม 4.จัดเลี้ยงอาหารละศิลอดเจ้าหน้าที่ครอบครัวญาติผู้ป่วย 5.เตรียมขนมและจัดทีมเยี่ยมผู้ป่วยในวันรายอ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต - ดำเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม ผลลัพธ์ - ไม่มี

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 70 คน จากที่ตั้งไว้ 70 คน
ประกอบด้วย

บุคลากรโรงพยาบาลสตูล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,600.00 0.00 9,800.00 0.00 0.00 0.00 13,400.00 lock_open

ประชุมที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และประเมินผลโครงการ

24 พฤษภาคม 2561
นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • จัดทำวาระการประชุม
 • เชิญประชุม
 • ทำการประชุมตามวาระ
 • ลงเยี่ยมพื้นที่จริง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต - ประชุมติดตามความก้าวหน้า 2 ครั้ง - ประเมินโครงการ 1 ครั้ง
- เยี่ยมสถานที่จริง 2 ครั้ง ผลลัพทธ์ - ที่ปรึกษา / คณะกรรมการ /คณะทำงาน เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 14 คน จากที่ตั้งไว้ 21 คน
ประกอบด้วย
 • ที่ปรึกษา / คณะกรรมการ /คณะทำงาน เข้าร่วม 14 คน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
300.00 0.00 2,940.00 0.00 0.00 0.00 3,240.00 lock_open

รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเด็กผู้ชายมุสลิมระหว่างปิดภาคเรียนตามวิถีมุสลิม (เข้าสุนัติ)

18 เมษายน 2561
นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.เตรียมความพร้อมทีม/วัสดุ/อุปกรณ์ 2.ประชาสัมพันธ์ 3.รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4.ดำเนินการเข้าสุนัติ 5.สรุปผล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต - 40 คน ผลลัพธ์ - ได้รับการเข้าสุนัติที่ถูกต้อง - ควรให้องค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมกิจกรรม ร่วมสนับสนุนงบประมาณ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 52 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

เด็กผู้ชายมุสลิมยากจนในเขตอำเภอเมืองและใกล้เคียง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 10,355.00 21,000.00 22,384.55 0.00 0.00 53,739.55 lock_open

ปรับปรุงระบบการดูแลผู้ป่วยหนัก/ผู้ป่วยระยะสุดท้าย/ผู้เสียชีวิต

16 เมษายน 2561
นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ทำความเข้าใจกับบุคลากร
  • ผู้ป่วย/ญาติ ที่ต้องการแจ้งความจำนงค์
  • ประสานชมรมพุทธ/มุสลิม/จิตอาสา
  • ดำเนินการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต   - กิจกรรมดำเนินการไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม ผลลัพธ์   -ผู้ป่วยหนัก/ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย/ผู้ป่วยเสียชีวิต ได้รับบริการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนา

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 lock_open

พัฒนาระบบบริการแก่ พระภิกษุสามเณร

3 มกราคม 2561
นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ขออนุมัติผู้บริหาร
 2. ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ
 3. ติดตามผล
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 • จัดที่ นั่ง 3 จุด
 • ห้องพิเศษรอ Admit 3 ห้อง
 • บริการช่องทางด่วน
 • จัดแนวทางปฏิบัติเป้นลายลักษณ์อักษร

ผลลัพธ์

 • ดำเนินการแล้ว 3 กิจกรรม
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 lock_open

เตรียมพร้อมสมาธิสมาธิประจำวันแก่บุคลากร ผู้ป่วย ญาติ ผู้รับบริการ (สวดมนต์/ดุอาร์)

1 กุมภาพันธ์ 2561
นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประกาศนโยบาย
 2. จัดทำสื่อ
 3. เจ้าหน้าที่ลงกล่าวนำ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต -วันละ 1 ครั้ง ผลลัพธ์ - ตามความสมัครใจ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 lock_open

อบรมแกนนำชุมชน ในเรื่องการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดตามวิถีธรรมชาติ

11 เมษายน 2561
นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • เตรียมทีมงาน
 • ทำหนังสือเชิญ
 • บรรยาย
 • บทบาทสมมุติ (ฝึกปฏิบัติ ,ทดสอบ)
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต -กลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม 100 % ผลลัพท์ -ผู้เข้าอบรมผ่านการทดสอบ 100 %
-ให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนของตนเอง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

-แกนนำชุมชนในเขต ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,600.00 0.00 14,200.00 0.00 0.00 0.00 17,800.00 lock_open

ประชุมที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติการ

9 มีนาคม 2561
นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. เตรียมข้อมูล
 2. จัดทำหนังสือเชิญ
 3. เตรียมเอกสาร/slide ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงโครงการ
 4. ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 • กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 66.66 %

ผลลัพธ์

 • มีแผนปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร
 • การนำแผนไปเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้รับทราบ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 14 คน จากที่ตั้งไว้ 21 คน
ประกอบด้วย

ที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงาน จำนวน 14 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
900.00 0.00 2,940.00 0.00 0.00 0.00 3,840.00 lock_open

แต่งตั้งที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงาน

7 กุมภาพันธ์ 2561
นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
รายงานจากพื้นที่
ร่างรายงาน
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ได้ทำคำสั่งแต่งตั้งตามคำสั่งโรงพยาบาลที่ 062/2561 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต - มีคำสั่งที่เป็นลายลัการ์อักษรจำนวน 1 ฉบับ

ผลลัพธ์ - ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open