สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล

assignment
บันทึกกิจกรรม
ประชุมที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 325 ธันวาคม 2561
25
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและประเมินโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • จัดทำระเบียบวาระการประชุม
  • จัดทำหนังสือเชิญประชุม
  • ประชุมตามวาระ
  • ให้ข้อเสนอแนะ
  • จัดทำแบบประเมิน
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต   - ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ85.71 ผลลัพธ์ - ดำเนินการครบทุกกิจกรรม - ได้แบบประเมินผลโครงการ / ตัวชี้วัด

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 18 คน จากที่ตั้งไว้ 21 คน
ประกอบด้วย
 • ที่ปรึกษา 3
  • กรรมการ 7 คน
  • คณะทำงาน 10 ( ชื่อซ้ำกับกรรมการ
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม โรงพยาบาลสตูล ปี 256111 ธันวาคม 2561
11
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. จัดทำแบบสอบถาม/แบบประเมิน
 2. เก็บข้อมูล 3.วิเคราะห์ข้อมูล
 3. สรุปผลการวิเคราะห์ 5.รายงานผู้เกี่ยวข้อง
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1.กิจกรรมดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ 100 % 2.ตัวชี้วัดตามกิจกรรมบรรลุเป้าหมาย 90.9 % 3.การบรรลุวัตถุประสงค์ผ่าน 100 %
ผลลัพธ์ 1.คะแนนการรับรู้ของบุคลากรต่อการพัฒนาระบบบริการฯ = 4.16 (คะแนนเต็ม 5) 2.คะแนนความพึงพอผู้รับบริการต่อการพัฒนาระบบบริการฯ = 3.84 (คะแนนเต็ม 5) 3.ข้อร้องเรียนประเด็นพหุวัฒนธรรม = 0

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 430 คน จากที่ตั้งไว้ 400 คน
ประกอบด้วย

-ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการ/คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้องในการเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล 30 คน -ผู้รับบริการ 200 คน -บุคลากรโรงพยาบาลสตูล 200 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ประชุมที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 27 ธันวาคม 2561
7
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและประเมินโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • จัดทำระเบียบวาระการประชุม
  • จัดทำหนังสือเชิญประชุม
  • ลงเยี่ยมพื้นที่จริง
  • ให้ข้อเสนอแนะ
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต - ผู้เข้าประชุม ร้อยละ 85.71
ผลลัพทธ์ - ผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มขึ้นเป็น 9 กิจกรรม เพลือเพียง2กิจกรรม - ข้อเสนอแนะได้รับการแก้ไข 3 กิจกรรม

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 18 คน จากที่ตั้งไว้ 21 คน
ประกอบด้วย
 • ที่ปรึกษา 3 คน
  • คณะกรรมการ 7 คน
  • คณะทำงาน 10 คน (ชื่อซ้ำกับกรรมการ 2คน)
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

อบรมบุคลากร เรื่องการให้บริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม29 พฤศจิกายน 2561
29
พฤศจิกายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและสามรถจัดบริการให้สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรมได้

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประสารติดต่อวิทยากร
2.รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมและเตรียมสถานที่
3.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเตรียมเอกสารและสื่อประกอบการบรรยาย 4.เตรียมเอกสารการบรรยายของวิทยากร 5.จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ 6.สรุปโครงการค่าใช้จ่ายและหลักฐานการเบิกจ่ายต่าง ๆ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต     - กลุ่มเป้าหมายเข้าอบรม 104 (เกินเป้าหมายที่กำหนด)
ผลลัพธ์     - ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น และนำใช้ในการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 208 คน จากที่ตั้งไว้ 200 คน
ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

อบรมบุคลากร เรื่องการให้บริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม28 พฤศจิกายน 2561
28
พฤศจิกายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจักบริการให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมได้

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประสานติดต่อวิทยากร 2.รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมและเตรียมสถานที่ 3.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเตรียมเอกสารและสื่อประกอบการบรรยาย
4.เตรียมเอกสารการบรรยายของวิทยากร 3.จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ 4.สรุปโครงการค่าใช้จ่ายและหลักฐานการเบิกจ่ายต่างๆ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต
    - กลุ่มเป้าหมายเข้าอบรม 103.5 % ( เกินเป้าหมายที่กำหนด) ผลลัพธ์     - ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น และนำใช้ในการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 207 คน จากที่ตั้งไว้ 200 คน
ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ประชุมที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และประเมินผลโครงการ24 พฤษภาคม 2561
24
พฤษภาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและประเมินโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • จัดทำวาระการประชุม
 • เชิญประชุม
 • ทำการประชุมตามวาระ
 • ลงเยี่ยมพื้นที่จริง
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต - ประชุมติดตามความก้าวหน้า 2 ครั้ง - ประเมินโครงการ 1 ครั้ง
- เยี่ยมสถานที่จริง 2 ครั้ง ผลลัพทธ์ - ที่ปรึกษา / คณะกรรมการ /คณะทำงาน เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 14 คน จากที่ตั้งไว้ 21 คน
ประกอบด้วย
 • ที่ปรึกษา / คณะกรรมการ /คณะทำงาน เข้าร่วม 14 คน
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

การอบรม การดูแลผู้ป่วยในช่วงรอมาฎอน11 พฤษภาคม 2561
11
พฤษภาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยในช่วงรอมาฎอนสอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประสานติดต่อวิทยากร 2.รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 3.จัดการอบรม 4.จัดเลี้ยงอาหารละศิลอดเจ้าหน้าที่ครอบครัวญาติผู้ป่วย 5.เตรียมขนมและจัดทีมเยี่ยมผู้ป่วยในวันรายอ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต - ดำเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม ผลลัพธ์ - ไม่มี

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 70 คน จากที่ตั้งไว้ 70 คน
ประกอบด้วย

บุคลากรโรงพยาบาลสตูล

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเด็กผู้ชายมุสลิมระหว่างปิดภาคเรียนตามวิถีมุสลิม (เข้าสุนัติ)18 เมษายน 2561
18
เมษายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กผู้ชายมุสลิมรับการเข้าสุนัติตามหลักศาสนา (อิสลาม)

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.เตรียมความพร้อมทีม/วัสดุ/อุปกรณ์ 2.ประชาสัมพันธ์ 3.รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4.ดำเนินการเข้าสุนัติ 5.สรุปผล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต - 40 คน ผลลัพธ์ - ได้รับการเข้าสุนัติที่ถูกต้อง - ควรให้องค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมกิจกรรม ร่วมสนับสนุนงบประมาณ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 52 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

เด็กผู้ชายมุสลิมยากจนในเขตอำเภอเมืองและใกล้เคียง

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • มีผู้ร่วมกิจกรรมเกินเป้าหมาย มีปัญหาค่าใช้จ่าย
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 • ให้องค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ
ปรับปรุงระบบการดูแลผู้ป่วยหนัก/ผู้ป่วยระยะสุดท้าย/ผู้เสียชีวิต16 เมษายน 2561
16
เมษายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ป่วยหนัก/ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย/ผู้ป่วยเสียชีวิต ได้รับบริการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนา

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ทำความเข้าใจกับบุคลากร
  • ผู้ป่วย/ญาติ ที่ต้องการแจ้งความจำนงค์
  • ประสานชมรมพุทธ/มุสลิม/จิตอาสา
  • ดำเนินการ
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต   - กิจกรรมดำเนินการไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม ผลลัพธ์   -ผู้ป่วยหนัก/ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย/ผู้ป่วยเสียชีวิต ได้รับบริการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนา

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การอ่านยาซีนบางครั้งจิตอาสามีภารกิจอาจทำให้ล่าช้า

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

อบรมแกนนำชุมชน ในเรื่องการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดตามวิถีธรรมชาติ11 เมษายน 2561
11
เมษายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้แกนนำชุมชนมีความรู้และทักษะในการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดและนำไปถ่ายทอดสู่ชุมชนได้

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • เตรียมทีมงาน
 • ทำหนังสือเชิญ
 • บรรยาย
 • บทบาทสมมุติ (ฝึกปฏิบัติ ,ทดสอบ)
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต -กลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม 100 % ผลลัพท์ -ผู้เข้าอบรมผ่านการทดสอบ 100 %
-ให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนของตนเอง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

-แกนนำชุมชนในเขต ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ประชุมที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติการ9 มีนาคม 2561
9
มีนาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. เตรียมข้อมูล
 2. จัดทำหนังสือเชิญ
 3. เตรียมเอกสาร/slide ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงโครงการ
 4. ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 • กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 66.66 %

ผลลัพธ์

 • มีแผนปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร
 • การนำแผนไปเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้รับทราบ
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 14 คน จากที่ตั้งไว้ 21 คน
ประกอบด้วย

ที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงาน จำนวน 14 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-มีผู้เข้าร่วมประชุมน้อยตรงกับวันศุกร์และวันพระ (วันสำคัญของศาสนา) ผู้ทรงคุณวุฒิมีภาระกิจ ครั้งต่อไปจะนัดประชุมในวันอื่น

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
ไม่มี
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

แต่งตั้งที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงาน7 กุมภาพันธ์ 2561
7
กุมภาพันธ์ 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ได้ทำคำสั่งแต่งตั้งตามคำสั่งโรงพยาบาลที่ 062/2561 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต - มีคำสั่งที่เป็นลายลัการ์อักษรจำนวน 1 ฉบับ

ผลลัพธ์ - ไม่มี

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(0)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ทำส่งล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากการทาบทามบุคคลภายนอกมาทำหน้าที่ให้คำปรึกษาต้องใช้เวลาในการติดต่อประสานงาน ในครั้งต่อไปต้องติดต่อให้เร็วขึ้น
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

 

เตรียมพร้อมสมาธิสมาธิประจำวันแก่บุคลากร ผู้ป่วย ญาติ ผู้รับบริการ (สวดมนต์/ดุอาร์)1 กุมภาพันธ์ 2561
1
กุมภาพันธ์ 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีสมาชิกและกล่อมเกลาจิตใจ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประกาศนโยบาย
 2. จัดทำสื่อ
 3. เจ้าหน้าที่ลงกล่าวนำ
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต -วันละ 1 ครั้ง ผลลัพธ์ - ตามความสมัครใจ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

พัฒนาระบบบริการแก่ พระภิกษุสามเณร3 มกราคม 2561
3
มกราคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อบริการให้สอดคล้องกับหลักศาสนาพุทธ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ขออนุมัติผู้บริหาร
 2. ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ
 3. ติดตามผล
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 • จัดที่ นั่ง 3 จุด
 • ห้องพิเศษรอ Admit 3 ห้อง
 • บริการช่องทางด่วน
 • จัดแนวทางปฏิบัติเป้นลายลักษณ์อักษร

ผลลัพธ์

 • ดำเนินการแล้ว 3 กิจกรรม
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี