สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 - 28 ก.พ. 61 แต่งตั้งที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงาน 21 0.00 0.00
9 มี.ค. 61 ประชุมที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติการ 21 3,840.00 3,840.00
11 เม.ย. 61 อบรมแกนนำชุมชน ในเรื่องการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดตามวิถีธรรมชาติ 40 17,800.00 17,800.00
16 เม.ย. 61 เตรียมพร้อมสมาธิสมาธิประจำวันแก่บุคลากร ผู้ป่วย ญาติ ผู้รับบริการ (สวดมนต์/ดุอาร์) 0 2,000.00 2,000.00
16 เม.ย. 61 พัฒนาระบบบริการแก่ พระภิกษุสามเณร 0 2,000.00 2,000.00
16 เม.ย. 61 ปรับปรุงระบบการดูแลผู้ป่วยหนัก/ผู้ป่วยระยะสุดท้าย/ผู้เสียชีวิต 0 1,500.00 1,500.00
18 เม.ย. 61 รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเด็กผู้ชายมุสลิมระหว่างปิดภาคเรียนตามวิถีมุสลิม (เข้าสุนัติ) 40 53,739.55 53,739.55
24 พ.ค. 61 ประชุมที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และประเมินผลโครงการ 21 3,240.00 3,240.00
14 ก.ค. 61 การอบรม การดูแลผู้ป่วยในช่วงรอมาฎอน 70 13,400.00 13,400.00
28 พ.ย. 61 อบรมบุคลากร เรื่องการให้บริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม 200 45,030.00 45,030.00
29 พ.ย. 61 อบรมบุคลากร เรื่องการให้บริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม 200 43,170.00 43,170.00
7 ธ.ค. 61 ประชุมที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 2 21 4,740.00 4,740.00
11 - 26 ธ.ค. 61 ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม โรงพยาบาลสตูล ปี 2561 400 4,800.45 4,800.45
25 ธ.ค. 61 ประชุมที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 3 21 4,740.00 4,740.00
รวม 1,055 200,000.00 14 200,000.00