งานสร้างสุขภาคใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน จังหวัดนราธิวาส
ภายใต้โครงการ การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
รหัสโครงการ การจัดการภัยพิบัติโด
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 -
งบประมาณ 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.อิบรอฮิม สารีมาแซ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวซูวารี มอซู
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการภัยพิบัติ คน องค์กร เครือข่ายของการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง กรณีศึกษา ปัญหาไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ

 

0.00
2 เพื่อวิเคราะห์กลไกการจัดการภัยพิบัติ เพื่อพัฒนาคน องค์กร เครือข่ายความร่วมมือการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง กรณีศึกษา ปัญหาไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และบ่าพรุบาเจาะ (เฉพาะชุมชนที่เลือก)

 

0.00
3 เพื่อหาแนวทางความร่วมมือของคน องค์กร เครือข่ายความร่วมมือการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นศุนย์กลาง กรณีศึกษา ปัญหาไฟใหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ (เฉพาะชุมชนที่เลือก)

 

0.00
4 เพื่อเสนอตัวแบบในแก้ไขปัญหาการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง กรณีศึกษา ปัญหาไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ (เฉพาะชุมชนที่เลือก)

 

0.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
9 ต.ค. 63 ประชุมคณะทำงาน ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 0.00 0.00 -
9 ต.ค. 63 ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน (รวมทั้ง 2 พื้นที่) 0.00 0.00 -
9 ต.ค. 63 ประชุมโดยการจัดเวทีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการขับเคลื่อนในการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ (รวมทั้ง 2 พื้นที่) 0.00 0.00 -
9 ต.ค. 63 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้ง 2 พื้นที่) 0.00 0.00 -
9 ต.ค. 63 ประชุมทีมวิชาการเพื่อประชุมข้อค้นพบที่ได้ในการกำหนดร่างยุทธศาสตร์การจัดการภัยพิบัติ 0.00 0.00 -
9 ต.ค. 63 ประชุมโดยการจัดเวทีกำหนดแนวทางการจัดการภัยพิบัติอย่างมีส่วนร่วม (ในชุมชนที่นำร่อง) เพื่อให้ได้แนวทางหรือโครงการที่จะนำไปใช้ (รวมทั้ง 2 พื้นที่) 0.00 0.00 -
9 ต.ค. 63 จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการในการจัดการภัยพิบัติโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เพื่อให้ดูความเป็นไปได้ในการจัดทำกิจกรรมภายใต้แผน) : (รวมทั้ง 2 พื้นที่) 0.00 0.00 -
9 ต.ค. 63 กิจกรรมการลงพื้นที่ภาคสนาม (รวมทั้ง 2 พื้นที่) 0.00 0.00 -
9 ต.ค. 63 ประชุมสรุปกำหนดตัวแบบการจัดการภัยพิบัติ 0.00 0.00 -
9 ต.ค. 63 การจัดเวทีคืนข้อมูล (รวมทั้ง 2 พื้นที่) 0.00 0.00 -
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 17:04 น.