สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง กรณีศึกษา ไฟใหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง กรณีศึกษา ไฟใหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ
ภายใต้โครงการ การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ การจัดการภัยพิบัติโด
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 มกราคม 2565
งบประมาณ 400,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.อิบรอฮิม สารีมาแซ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวซูวารี มอซู
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการภัยพิบัติ คน องค์กร เครือข่ายของการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง กรณีศึกษา ปัญหาไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ

 

0.00
2 เพื่อวิเคราะห์กลไกการจัดการภัยพิบัติ เพื่อพัฒนาคน องค์กร เครือข่ายความร่วมมือการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง กรณีศึกษา ปัญหาไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และบ่าพรุบาเจาะ (เฉพาะชุมชนที่เลือก)

 

0.00
3 เพื่อหาแนวทางความร่วมมือของคน องค์กร เครือข่ายความร่วมมือการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นศุนย์กลาง กรณีศึกษา ปัญหาไฟใหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ (เฉพาะชุมชนที่เลือก)

 

0.00
4 เพื่อเสนอตัวแบบในแก้ไขปัญหาการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง กรณีศึกษา ปัญหาไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ (เฉพาะชุมชนที่เลือก)

 

0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 438 401,390.00 38 380,422.00
12 ต.ค. 63 ประชุมคณะทำงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 3,000.00 3,500.00
26 ต.ค. 63 ประชุมทีมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ 5 3,000.00 3,500.00
23 ก.พ. 64 ประชุมทีมคณะทำงาน เพื่อนำไปสู่การจัดเวทีฯ วิเคราะห์สถาการณ์การจัดการภัยพิบัติป่าพรุโต๊ะแดง 4 3,500.00 3,500.00
24 ก.พ. 64 ประชุมเพื่อวิเคราะห์สถาการณ์การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน กรณีศึกษาปัญหาไฟป่าพรุโต๊ะแดง 16 17,688.00 15,354.00
16 มี.ค. 64 ประชุมสรุปการจัดเวทีเพื่อวิเคราะห์สถาการณ์การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน กรณีปัญหาไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง 4 6,024.00 6,024.00
28 มี.ค. 64 ประชุมทีมงานเพื่อวางแผนในการจัดเวทีเพื่อวิเคราะห์สถาการณ์การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน กรณีศึกษาป่าพรุบาเจาะ 4 3,000.00 3,500.00
29 มี.ค. 64 ประชุมโดยการจัดเวทีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการขับเคลื่อนในการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่พรุบาเจาะ 21 38,190.00 18,310.00
3 เม.ย. 64 ประชุมเพื่อวิเคราะห์สถาการณ์การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน กรณีศึกษาปัญหาไฟป่าพรุบาเจาะ 4 4,800.00 5,800.00
25 มิ.ย. 64 ประชุมทีมงานเพื่อวางแผนในการสัมภาษณ์ผู้ที่ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 4 2,000.00 3,000.00
30 มิ.ย. 64 สัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมฯ 15 12,360.00 12,360.00
7 ก.ค. 64 การประชุมวิเคราะห์การสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ 4 2,000.00 3,000.00
8 ก.ย. 64 ประชุมทีมงานเพื่อวางแผนในการสัมภาษณ์ผู้นำในชุมชนที่เกี่ยวข้องฯ ในพื้นที่ป่าพรุ 4 2,000.00 3,000.00
15 ก.ย. 64 การสัมภาษณ์ผู้นำในชุมชนที่เกี่ยวข้องฯ ในพื้นที่พรุ 50 29,760.00 15,400.00
25 ก.ย. 64 ประชุมทีมวิชาการสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้นำและประชาชนในชุมชนรอบป่าพรุ(หลังการสัมภาษณ์) 4 2,000.00 3,000.00
30 ก.ย. 64 การประชุมทีมงานเพื่อวางแผนในการสัมภาษณ์ผู้นำในชุมชนป่าพรุทั้ง 2 พื้นที่ 4 2,000.00 3,000.00
5 ต.ค. 64 การสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชนเกี่ยวข้องฯ 119 68,400.00 44,390.00
10 ต.ค. 64 ประชุมทีมวิชาการสังเคราะห์ข้อมูลประชาชนในพื้นที่ป่าพรุ 4 2,000.00 3,000.00
11 พ.ย. 64 ตรวจสอบเอกสารการเงินและบันทึกกิจกรรมออนไลน์ 0 0.00 4,000.00
20 พ.ย. 64 ประชุมทีมวิชาการเพื่อสรุปข้อค้นพบที่ได้ในการกำหนดแนวทางการจัดการภัยพิบัติและร่างข้อเสนอการจัดการภัยพิบัติไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ 4 5,000.00 5,000.00
25 พ.ย. 64 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเวทีคืนข้อมูลการจัดการภัยพิบัติไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง 4 5,000.00 5,000.00
1 ธ.ค. 64 การประชุมเวทีคืนข้อมูล “ข้อเสนอเชิงนโยบายโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง” กรณีศึกษาไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง 30 26,932.00 26,932.00
2 ธ.ค. 64 ประชุมทีมวิชาการในการสังเคราะห์ข้อมูลการจัดการภัยพิบัติไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง 4 9,000.00 9,000.00
3 ธ.ค. 64 การประชุมเวทีคืนข้อมูล “ข้อเสนอเชิงนโยบายโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง” กรณีศึกษาไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง 21 21,356.00 21,356.00
4 ธ.ค. 64 ประชุมทีมวิชาการในการสังเคราะห์ข้อมูลการจัดการภัยพิบัติไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง 4 8,000.00 9,000.00
5 ธ.ค. 64 การประชุมเวทีคืนข้อมูล “ข้อเสนอเชิงนโยบายโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง” กรณีศึกษาไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง 28 0.00 26,116.00
6 ธ.ค. 64 ประชุมทีมวิชาการในการสังเคราะห์ข้อมูลการจัดการภัยพิบัติไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง 4 9,000.00 9,000.00
7 ธ.ค. 64 การประชุมเวทีคืนข้อมูล “ข้อเสนอเชิงนโยบายโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง” กรณีศึกษาไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะ 24 21,380.00 21,380.00
8 ธ.ค. 64 ประชุมทีมวิชาการในการสังเคราะห์ข้อมูลการจัดการภัยพิบัติไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง 4 9,000.00 9,000.00
12 ธ.ค. 64 ประชุมทีมวิชาการเพื่อกำหนดข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการภัยพิบัติไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ 4 5,000.00 5,000.00
13 ธ.ค. 64 ประชุมทีมวิชาการเพื่อกำหนดข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการภัยพิบัติไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ 4 5,000.00 5,000.00
14 ธ.ค. 64 ประชุมทีมวิชาการเพื่อกำหนดข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการภัยพิบัติไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ 4 5,000.00 5,000.00
22 ธ.ค. 64 ประชุมทีมวิชาการเพื่อกำหนดข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการภัยพิบัติไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ 4 5,000.00 5,000.00
24 ธ.ค. 64 ประชุมทีมวิชาการเพื่อเขียนรายงานสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการภัยพิบัติไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ 4 5,000.00 5,000.00
25 ธ.ค. 64 ประชุมทีมวิชาการเพื่อเขียนรายงานสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการภัยพิบัติไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดงและป่าพรุบาเจาะ 4 5,000.00 5,000.00
26 ธ.ค. 64 ประชุมทีมวิชาการเพื่อเขียนรายงานสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการภัยพิบัติไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดงและป่าพรุบาเจาะ 4 5,000.00 5,000.00
3 ม.ค. 65 ประชุมทีมวิชาการเพื่อตรวจสอบเอกสารการเงินในการดำเนินงานโครงการการจัดการภัยพิบัติไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดงและป่าพรุบาเจาะ 4 5,000.00 5,000.00
4 ม.ค. 65 ประชุมทีมวิชาการเพื่อตรวจสอบเอกสารการเงินในการดำเนินงานโครงการการจัดการภัยพิบัติไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดงและป่าพรุบาเจาะ 4 5,000.00 5,000.00
6 ม.ค. 65 ถอดบทเรียน “การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง กรณีศึกษา ไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดงและ ป่าพรุบาเจาะ” 4 40,000.00 40,000.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 17:04 น.