งานสร้างสุขภาคใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม งานกลาง การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ภายใต้โครงการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
รหัสโครงการ -
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สนส
วันที่อนุมัติ 8 พฤษภาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวซูวารี มอซู
พี่เลี้ยงโครงการ -
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด 8.48715,98.374108

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
20 ก.ค. 63 ประชุมวางแผนการดำเนินงานการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน 20.00 50,000.00 0.00
6 เม.ย. 64 ประชุมนำเสนอผลการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน 10.00 10,000.00 17,000.00
6 เม.ย. 64 เวทีทบทวนร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามันเพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ 60.00 200,000.00 273,361.00
6 เม.ย. 64 ยกร่างแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 0.00 10,000.00 0.00
6 เม.ย. 64 จัดเวทีจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน 0.00 200,000.00 0.00
รวม 90 470,000.00 5 290,361.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 16:34 น.