สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้

3 สิงหาคม 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 lock_open

เวทีจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน

1 เมษายน 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวทีจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เวทีจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
18,500.00 8,000.00 193,183.00 0.00 0.00 0.00 219,683.00 lock_open

ประชุมนำเสนอผลการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน

27 กันยายน 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมนำเสนอผลการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมนำเสนอผลการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
14,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 lock_open

เวทีทบทวนร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามันเพื่อการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ

26 ตุลาคม 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวทีทบทวนร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามันเพื่อการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เวทีทบทวนร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามันเพื่อการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
41,500.00 11,000.00 219,676.00 1,185.00 0.00 0.00 273,361.00 lock_open

ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนจังหวัดนราธิวาส

21 มิถุนายน 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนจังหวัดนราธิวาส

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนจังหวัดนราธิวาส

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 lock_open

ประชุมวางแผนการดำเนินงานการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

25 ตุลาคม 2564
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมวางแผนการดำเนินงานการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมวางแผนการดำเนินงานการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
21,000.00 0.00 37,676.00 0.00 0.00 0.00 58,676.00 lock_open

จัดเวทีจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน

6 เมษายน 2564
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564

12.00 - 17.00 น. คณะทำงานวางแผนปฏิบัติการและจัดทำข้อมูลนำเข้าการประชุม

วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 09.30 น. หลักการแนวคิด การทำแผนปฏิบัติการและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว โดยชุมชนโซนอันดามัน โดย ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

09.30 - 10.00 น. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน
ร่วมเติม เสริม แต่ง การท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย นายไมตรี  พุทธวงษ์ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

10.00 - 10.20 น นำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มอันดามัน โดย ทีมวิชาการ

10.20 - 14.30 น แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำแผนงานและโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและพหุวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่าย สินค้า บริการแหล่งท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการตลาด สื่อ ประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการในภาวะวิกฤต

14.30 - 15.30 น นำเสนอ (ร่าง) แผนงานและโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ โดย ตัวแทนกลุ่ม

15.30 สรุปผล และปิดการประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แผนงาน และโครงการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1 การพัฒนาศักยภาพคน 2 สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและพหุวัฒนธรรม
3 สร้างเครือข่าย สินค้า บริการแหล่งท่องเที่ยว 4 พัฒนาการตลาด สื่อ ประชาสัมพันธ์ 5 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 6 การจัดการในภาวะวิกฤต

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ยกร่างแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวโดยชุมชน

19 มีนาคม 2564
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • นำเสนอร่างแผนปฏิบัติการ และโครงการ จากยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ร่างแผนปฏิบัติการ และโครงการ จากยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน เพื่อนำเข้าเวทีจัดทำแผนปฏิบัติการ และโครงการ จากยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

เวทีทบทวนร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามันเพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ

27 ตุลาคม 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวทีทบทวนร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน
เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 27 – 28  ตุลาคม 2563 ณ พีซ ลากูน่า รีสอร์ท (Peace Laguna Resort) อ่าวนาง จังหวัดกระบี่

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 10.00 - 17.30 น. ทบทวนร่างยุทธศาสตร์ และเตรียมความพร้อมเพื่อนำเข้าเวที โดย คณะทำงาน
18.00 รับประทานอาหารเย็น

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 - 09.15 น. หลักการแนวคิด การจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน โดย ผศ.ดร พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 09.15 - 09.45 น ผลการประเมิน สถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้วิกฤต COVID-19
ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ โดย ทีมวิชาการ 10.00 - 11.30 น แบ่งกลุ่ม ตามประเด็นสถานการณ์ 11.30 - 12.00 น นำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน โดย ตัวแทนกลุ่ม 13.00 - 15.00 น. แบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน 15.00 - 15.30 น นำเสนอ (ร่าง) ร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน โดย ตัวแทนกลุ่ม 15.30 สรุปผล และปิดการประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน 6 ประเด็น ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและพหุวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่าย สินค้า บริการแหล่งท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการตลาด สื่อ ประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการในภาวะวิกฤต

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
41,500.00 11,000.00 219,676.00 1,185.00 0.00 0.00 273,361.00 lock_open

ประชุมนำเสนอผลการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน

27 กันยายน 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลการประเมินการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
14,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 lock_open

ประชุมวางแผนการดำเนินงานการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

20 กรกฎาคม 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.เข้าใจหลักการและเหตุผลของการดำเนินงานโครงการ ศวนส
2.เข้าใจวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด ของแผนงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.กรอบการดำเนินงาน 2.แผนงานกิจกรรมในการลงพื้นที่ 3.สร้างตัวชี้วัดในการเก็บข้อมูล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open