สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
บันทึกกิจกรรม
ประชุมวางแผนการดำเนินงานการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน25 ตุลาคม 2564
25
ตุลาคม 2564รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมวางแผนการดำเนินงานการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมวางแผนการดำเนินงานการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
จัดเวทีจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน6 เมษายน 2564
6
เมษายน 2564รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
  • เอกสารนำเข้า.pdf
  • เอกสารนำเข้า.docx
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564

12.00 - 17.00 น. คณะทำงานวางแผนปฏิบัติการและจัดทำข้อมูลนำเข้าการประชุม

วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 09.30 น. หลักการแนวคิด การทำแผนปฏิบัติการและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว โดยชุมชนโซนอันดามัน โดย ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

09.30 - 10.00 น. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน
ร่วมเติม เสริม แต่ง การท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย นายไมตรี  พุทธวงษ์ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

10.00 - 10.20 น นำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มอันดามัน โดย ทีมวิชาการ

10.20 - 14.30 น แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำแผนงานและโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและพหุวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่าย สินค้า บริการแหล่งท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการตลาด สื่อ ประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการในภาวะวิกฤต

14.30 - 15.30 น นำเสนอ (ร่าง) แผนงานและโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ โดย ตัวแทนกลุ่ม

15.30 สรุปผล และปิดการประชุม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แผนงาน และโครงการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1 การพัฒนาศักยภาพคน 2 สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและพหุวัฒนธรรม
3 สร้างเครือข่าย สินค้า บริการแหล่งท่องเที่ยว 4 พัฒนาการตลาด สื่อ ประชาสัมพันธ์ 5 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 6 การจัดการในภาวะวิกฤต

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ยกร่างแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวโดยชุมชน19 มีนาคม 2564
19
มีนาคม 2564รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
  • ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการในภาวะวิกฤต_new copy.docx
  • แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักย.pdf
  • แบบฟอร์มทำแผน-CBT-อันดามัน.docx
  • _แบบฟอร์มทำแผน CBT อันดามัน ยุทธฯ ทรัพยากร 031463.docx
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • นำเสนอร่างแผนปฏิบัติการ และโครงการ จากยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ร่างแผนปฏิบัติการ และโครงการ จากยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน เพื่อนำเข้าเวทีจัดทำแผนปฏิบัติการ และโครงการ จากยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
เวทีทบทวนร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามันเพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ27 ตุลาคม 2563
27
ตุลาคม 2563รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวทีทบทวนร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน
เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 27 – 28  ตุลาคม 2563 ณ พีซ ลากูน่า รีสอร์ท (Peace Laguna Resort) อ่าวนาง จังหวัดกระบี่

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 10.00 - 17.30 น. ทบทวนร่างยุทธศาสตร์ และเตรียมความพร้อมเพื่อนำเข้าเวที โดย คณะทำงาน
18.00 รับประทานอาหารเย็น

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 - 09.15 น. หลักการแนวคิด การจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน โดย ผศ.ดร พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 09.15 - 09.45 น ผลการประเมิน สถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้วิกฤต COVID-19
ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ โดย ทีมวิชาการ 10.00 - 11.30 น แบ่งกลุ่ม ตามประเด็นสถานการณ์ 11.30 - 12.00 น นำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน โดย ตัวแทนกลุ่ม 13.00 - 15.00 น. แบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน 15.00 - 15.30 น นำเสนอ (ร่าง) ร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน โดย ตัวแทนกลุ่ม 15.30 สรุปผล และปิดการประชุม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน 6 ประเด็น ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและพหุวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่าย สินค้า บริการแหล่งท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการตลาด สื่อ ประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการในภาวะวิกฤต

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
เวทีทบทวนร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามันเพื่อการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ26 ตุลาคม 2563
26
ตุลาคม 2563รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวทีทบทวนร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามันเพื่อการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เวทีทบทวนร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามันเพื่อการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมนำเสนอผลการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน27 กันยายน 2563
27
กันยายน 2563รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมนำเสนอผลการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมนำเสนอผลการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมนำเสนอผลการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน27 กันยายน 2563
27
กันยายน 2563รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ผลการประเมินการท่องเที่ยวโดยชุมชน
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้3 สิงหาคม 2563
3
สิงหาคม 2563รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมวางแผนการดำเนินงานการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน20 กรกฎาคม 2563
20
กรกฎาคม 2563รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.เข้าใจหลักการและเหตุผลของการดำเนินงานโครงการ ศวนส
2.เข้าใจวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด ของแผนงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.กรอบการดำเนินงาน 2.แผนงานกิจกรรมในการลงพื้นที่ 3.สร้างตัวชี้วัดในการเก็บข้อมูล

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนจังหวัดนราธิวาส21 มิถุนายน 2563
21
มิถุนายน 2563รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนจังหวัดนราธิวาส

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนจังหวัดนราธิวาส

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
เวทีจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน1 เมษายน 2563
1
เมษายน 2563รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวทีจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เวทีจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่