สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
21 มิ.ย. 63 ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนจังหวัดนราธิวาส 1 4,000.00 3,500.00
2 - 3 ก.ค. 63 ประชุมวางแผนการดำเนินงานการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน 27 60,000.00 58,676.00
20 ก.ค. 63 ประชุมวางแผนการดำเนินงานการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน 20 50,000.00 0.00
27 ก.ย. 63 ประชุมนำเสนอผลการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน 13 18,000.00 17,000.00
26 - 28 ต.ค. 63 เวทีทบทวนร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามันเพื่อการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ 86 280,000.00 273,361.00
1 - 2 เม.ย. 64 เวทีจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน 53 200,000.00 219,683.00
6 เม.ย. 64 ประชุมนำเสนอผลการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน 10 10,000.00 17,000.00
6 เม.ย. 64 ยกร่างแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 0 10,000.00 0.00
6 เม.ย. 64 เวทีทบทวนร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามันเพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ 60 200,000.00 273,361.00
6 เม.ย. 64 จัดเวทีจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน 0 200,000.00 0.00
3 ส.ค. 64 ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ 12 8,000.00 8,000.00
รวม 282 1,040,000.00 11 870,581.00