งานสร้างสุขภาคใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชุมชนบ้านกมลา จังหวัดภูเก็ต
ภายใต้โครงการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563
งบประมาณ 35,900.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.อภิรมย์ พรหมจรรยา, ดร.ชัชวัล วงศ์วัฒนกิจ, อ.กมลธรณ์ พรหมพิทักษ์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านกมลา จังหวัดภูเก็ต
ละติจูด-ลองจิจูด 7.949878,98.283288
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ค. 2563 31 ส.ค. 2563 35,900.00
รวมงบประมาณ 35,900.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
12 ส.ค. 63 ลงพื้นที่ประชุมกลุ่มเพื่อเตรียมกิจกรรม Focus group 10.00 9,980.00 -
19 ส.ค. 63 ลงพื้นที่และทบทวนข้อมูลผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนฯ 10.00 6,135.00 -
26 ส.ค. 63 ประชุมกลุ่มย่อยประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนฯ 10.00 13,650.00 -
29 ส.ค. 63 ประชุมสรุปข้อมูลการประเมินผลกระทบฯ การท่องเที่ยวชุมชน 10.00 6,135.00 -
รวม 40 35,900.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • ชุมชนได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีใหม่
  • พัฒนาเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการขาย สร้างรายได้และให้บริการด้านการท่องเที่ยวของชุมชน
  • เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟู

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 15:21 น.