สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนบ้านกมลา จังหวัดภูเก็ต
ภายใต้โครงการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563
งบประมาณ 35,900.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.อภิรมย์ พรหมจรรยา, ดร.ชัชวัล วงศ์วัฒนกิจ, อ.กมลธรณ์ พรหมพิทักษ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านกมลา จังหวัดภูเก็ต
ละติจูด-ลองจิจูด 7.949878,98.283288place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ค. 2563 31 ส.ค. 2563 35,900.00
รวมงบประมาณ 35,900.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 40 35,900.00 4 9,980.00
12 ส.ค. 63 ลงพื้นที่และทบทวนข้อมูลผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน 10 9,980.00 9,980.00
19 ส.ค. 63 การลงพื้นที่ศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน 10 6,135.00 0.00
26 ส.ค. 63 การลงพื้นที่ประชุมกลุ่มย่อยการท่องเที่ยวโดยชุมชน 10 13,650.00 0.00
29 ก.ย. 63 สรุปการประเมินผลท่องเที่ยวโดยชุมชนและสร้างเครือข่ายของตำบลกมลา 10 6,135.00 0.00

ติดต่อประสานงานกลุ่มตัวแทนของชุมชนตำบลกมลาเพื่อเข้ารับฟังคำชี้แจ้งการลงพื้นที่ของนักวิจัย
อธิบายวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาอัตตลักษณ์ของชุมชน

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • ชุมชนได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีใหม่
  • พัฒนาเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการขาย สร้างรายได้และให้บริการด้านการท่องเที่ยวของชุมชน
  • เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟู
stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 15:21 น.