สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ งานสื่อกองทุนฯจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภายใต้โครงการ ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 65-0036
วันที่อนุมัติ 1 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2566
งบประมาณ 0.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอานนท์ มีศรี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 080-6267805
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ for_my_mine@hotmail.com
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวซูวารี มอซู
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 65มิ.ย. 65ก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการออกแบบและวางแผนเพื่อการสื่อสาร(1 ก.ค. 2565-31 ต.ค. 2565) 64,500.00                                    
2 ผลิตงานสื่อสารเพื่อสนับสนุนงานขับเคลื่อน Onair , Online , Onground(1 ก.ค. 2565-31 ต.ค. 2565) 17,000.00                                    
รวม 81,500.00
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการออกแบบและวางแผนเพื่อการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 111 64,500.00 6 61,284.00
2 ส.ค. 65 ประชุมคณะทำงานเพื่อการวางแผนการดำเนินงานและวางแผนเพื่อการสื่อสาร 9 8,500.00 8,358.00
7 ส.ค. 65 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อ เพื่อการวางแผนการดำเนินงานและการมอบหมายภารกิจงาน 7 3,000.00 2,800.00
13 ก.ย. 65 ประชุมการวางแผนการขับเคลื่อนประเด็นความความมั่นคงทางมนุษย์เพื่อการเชื่อมโยง กขป.เขต 11สุราษฎร์ธานี 5 4,000.00 3,784.00
16 ก.ย. 65 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจการนำข้อมูลลงเว็บไซต์ 1 500.00 300.00
27 - 28 ก.ย. 65 เวทีสร้างเครือข่ายสื่อเพื่อขยายเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ 80 40,000.00 37,684.00
3 ต.ค. 65 ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปแผนการดำเนินงานสื่อสาร 9 8,500.00 8,358.00
2 ผลิตงานสื่อสารเพื่อสนับสนุนงานขับเคลื่อน Onair , Online , Onground กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 11 17,000.00 3 16,766.00
17 - 18 ส.ค. 65 เวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับทีม สนส. และทีมประเมิน 1 1,000.00 928.00
12 ก.ย. 65 เวทีบูรณาการกลไกความร่วมมือนวัตกรรมทางสังคมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี Kick off กลไกความร่วมมือ กองทุนจังหวัด จ.สุราษฎร์ธานี 5 8,000.00 7,928.00
6 ม.ค. 66 เวทีชี้แจงการขอรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการบูรณาการกลไกความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี 5 8,000.00 7,910.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2565 11:18 น.