สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เวทีสร้างเครือข่ายสื่อเพื่อขยายเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้

เวทีสร้างเครือข่ายสื่อเพื่อขยายเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้

27 กันยายน 2565
วิลาสลักษณ์  แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สำรวจกลุ่มผู้สนใจที่อยู่ในพื้นที่ขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงทางอาหาร จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ธานี จ.พัทลุง มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 80 คน แบ่งการอบรมออกเป็น 2 วัน ใช้หัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อเป็น ปลอดภัยและสร้างสรรค์ รูปแบบการอบรมรมจะเป็นการแบ่งช่วง เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร และให้รู้จักการสื่อสารเพื่อสุขภาวะ แนะนำประเด็นงานเพื่อการขับเคลื่อนภาคใต้แห่งความสุข 4 ประเด็นงานและการให้ดูตัวอย่างการสื่อสารและรูปแบบงานสื่อสาร หลังจากนั้นเป็นการฝึกปฏิบัติการทดลอง เล่าเรื่อง การเขียนข่าวที่สร้างความน่าสนใจ การถ่ายภาพนิ่ง แนะนำ Platform online ในการเขียนข่าว ในโปรแกรม  “แคนวา” หลังจากนั้นมีการลงพื้นที่ ต.ท่าซัก กับการจัดการชุมชนด้วยวิถีเกษตร ท้องถิ่น ฝึกการสัมภาษณ์ ฝึกเขียนข่าว ส่งผลงานและการมอบหมายงานเพื่อร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากแผนการดำเนินกิจกรรม เพื่อการขยายเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้และการพัฒนาเพื่อการเพิ่มองค์ความรู้ด้านการสื่อสารเพื่อสุขภาวะ จึงได้มีการอบรมขยายเครือข่ายสื่อและการเพิ่มองค์ความรู้ด้านสื่อสาร ซึ่งได้เชิญ เครือข่าย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร กระบี่และนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นจังหวัดที่ศูนย์วิชาการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คนในพื้นที่ระดับจังหวัด ได้เชื่อมโยงกับพื้นที่ปฏิบัติการได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกัน 2. ได้นำองค์ความรู้ด้านสื่อสารด้านสุขภาพ ให้บริการกับพื้นที่ขับเคลื่อน “การใช้สื่อเพื่อการขับเคลื่อนสังคม”     ลักษณะการอบรม เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ด้านการสื่อสาร รู้จักและเข้าใจประเด็นขับเคลื่อนภาคใต้แห่งความสุข ระยะเวลาในการอบรม 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ APP Canva Platform  กล้องถ่ายภาพโดยโทรศัพท์ หลักสูตร รู้เท่าทันสื่อและเทคนิคการผลิตสื่อ วันที่ 1 ของการอบรม
ช่วงเช้า เป็นการให้ความรู้ด้านการสื่อสารยุคสื่อใหม่เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ กับประเด็นขับเคลื่อนภาคใต้แห่งความสุข ความมั่นคงท่งอาหาร , ความมั่นคงทางสุขภาพ , ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม , ความมั่นคงทางมนุษย์ , ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม  และให้รู้จักเครือข่ายสื่อสร้างสุข ประเด็นการขับเคลื่อนทางสุขภาพภาคใต้และการใช้การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนสังคมในยุค “สื่อใหม่”
ช่วงบ่าย เป็นการให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวโดยใช้ Platform Canva การเล่าเรื่อง  การเขียนเนื้อหา และให้ความรู้เกี่ยวกับการรู้จัก Plat form และการใช้ประโยชน์ วันที่ 2 ของการอบรม ช่วงเช้าเป็นการทบทวนเนื้อหาจากการเรียนรู้จากวันที่ 1 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเติมเต็ม และให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องของด้านเทคนิค การใช้ Platform และเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการนำมาเขียนข่าว ลงพื้นที่เพื่อศึกษาจากพื้นที่จริง ศูนย์ทฤษฎีใหม่ครบวงจร กรมทหารราบที่ 15 ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาค 4 เป็นการฝึกปฏิบัติจริง การสัมภาษณ์ ก่ายถ่ายภาพ และ ทำการผลิตข่าวจริงๆ ช่วงบ่าย เป็นการนำเสนอผลงานและการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพในครั้งต่อไป และให้การบ้านในการลงพื้นที่ในจังหวัดและพื้นที่ในจังหวัดตนเอง การบ้านให้มีการผลิต  สกู๊ปข่าว  “พื้นที่สีเขียว ตันแบบ”เครือข่ายสื่อสร้างสุขในพื้นที่ภาคใต้  จ.นครศรีธรรมราช และจ.สุราษฎร์ธานี สามารถผลิตผลงานใน Platform Online จาก โปรแกรม CANVA ได้ ผู้เข้าฝึกอบรม ถ่ายรูปประกอบการรายงานข่าวได้

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 80 คน จากที่ตั้งไว้ 80 คน
ประกอบด้วย

เครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร และเครือข่ายสื่อพลเมืองจิตอาสา

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
8,500.00 0.00 27,369.00 1,815.00 0.00 0.00 37,684.00 lock_open