สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

งานสื่อกองทุนฯจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เวทีบูรณาการกลไกความร่วมมือนวัตกรรมทางสังคมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี Kick off กลไกความร่วมมือ กองทุนจังหวัด จ.สุราษฎร์ธานี12 กันยายน 2565
12
กันยายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เครือข่ายได้ใช้ช่องทางในการสื่อสารการดำเนินกิจกรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

วางแผนการออกแบบงานสื่อสารไว้ 3 ระยะ
1. ก่อนงาน จัดทำเป็น poster เพื่อการประชาสัมพันธ์ ในทุก Platform 2. ระหว่างงาน จัดระบบการสื่อสารด้วยการถ่ายทอดสดผ่านระบบ online fb live สัมภาษณ์บุคคลที่มีความสำคัญกับงาน 3. หลังงาน จัดทำเป็นบันทึกย้อนหลัง ลงใน Platform YouTube

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. สื่อประชาสัมพันธ์ poster
  2. Live สด

- ผ่านช่องทาง : Facebook page สื่อสร้างสุขภาคใต้ และ Facebook page สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช - Link  : https://fb.watch/gmXNF7jSq6/ - Link  : https://fb.watch/gmXPRIu8tr/ 3. สื่อประชาสัมพันธ์(คลิปวีดีโอ) ก่อนงาน ระหว่างงาน และหลังงาน - ผ่านช่องทาง : Facebook page สื่อสร้างสุขภาคใต้ ,Facebook page สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช,และ Youtube ลิกอร์ มีเดีย - Link  : https://youtu.be/rQ-y2LAZFvY
- Link  : https://youtu.be/lIJ6sKE_MHE
- Link  : https://youtu.be/to90gPW89wI 4. ผู้บริหารองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ พร้อมที่จะสนับสนุน ทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนกองทุนในระดับจังหวัด การที่มีสื่อสื่อหลัก สื่อonline และ สื่อชุมชน ได้ทำหน้าที่ขยายผลเพื่อให้สาธารณะรับรู้

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

เครือข่ายสื่อภาคใต้ จ. นครศรีธรรมราช

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา : การวางแผนร่วมกันเพื่อการออกแบบการสื่อสาร แนวทางแก้ไข : จะต้องมีการประชุมหารือเฉพาะงานสื่อสาร

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่