สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เวทีบูรณาการกลไกความร่วมมือนวัตกรรมทางสังคมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี Kick off กลไกความร่วมมือ กองทุนจังหวัด จ.สุราษฎร์ธานี

เวทีบูรณาการกลไกความร่วมมือนวัตกรรมทางสังคมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี Kick off กลไกความร่วมมือ กองทุนจังหวัด จ.สุราษฎร์ธานี

12 กันยายน 2565
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วางแผนการออกแบบงานสื่อสารไว้ 3 ระยะ
1. ก่อนงาน จัดทำเป็น poster เพื่อการประชาสัมพันธ์ ในทุก Platform 2. ระหว่างงาน จัดระบบการสื่อสารด้วยการถ่ายทอดสดผ่านระบบ online fb live สัมภาษณ์บุคคลที่มีความสำคัญกับงาน 3. หลังงาน จัดทำเป็นบันทึกย้อนหลัง ลงใน Platform YouTube

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. สื่อประชาสัมพันธ์ poster
 2. Live สด

- ผ่านช่องทาง : Facebook page สื่อสร้างสุขภาคใต้ และ Facebook page สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช - Link  : https://fb.watch/gmXNF7jSq6/ - Link  : https://fb.watch/gmXPRIu8tr/ 3. สื่อประชาสัมพันธ์(คลิปวีดีโอ) ก่อนงาน ระหว่างงาน และหลังงาน - ผ่านช่องทาง : Facebook page สื่อสร้างสุขภาคใต้ ,Facebook page สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช,และ Youtube ลิกอร์ มีเดีย - Link  : https://youtu.be/rQ-y2LAZFvY
- Link  : https://youtu.be/lIJ6sKE_MHE
- Link  : https://youtu.be/to90gPW89wI 4. ผู้บริหารองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ พร้อมที่จะสนับสนุน ทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนกองทุนในระดับจังหวัด การที่มีสื่อสื่อหลัก สื่อonline และ สื่อชุมชน ได้ทำหน้าที่ขยายผลเพื่อให้สาธารณะรับรู้

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

เครือข่ายสื่อภาคใต้ จ. นครศรีธรรมราช

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 6,928.00 0.00 0.00 0.00 7,928.00 lock_open