สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะทำงานเพื่อการวางแผนการดำเนินงานและวางแผนเพื่อการสื่อสาร

ประชุมคณะทำงานเพื่อการวางแผนการดำเนินงานและวางแผนเพื่อการสื่อสาร

2 สิงหาคม 2565
วิลาสลักษณ์  แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อชี้แจงกรอบการทำงานและพื้นที่ดำเนินงานร่วมกับทีมขับเคลื่อน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต
1. ได้แผนการดำเนินงานในการขับเคลื่อนประเด็นสื่อสารสาธารณะ  ประเด็นที่รับผิดชอบ และพื้นที่ดำเนินงานได้แก่ - ความมั่นคงทางอาหาร กับการร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน พื้นที่รับผิดชอบ จ. สุราษฎร์ธานี , จ.กระบี่ , จ.พัทลุง - ความมั่นคงทางมนุษย์  กลไกสุขภาพ จังหวัด , ตำบล และ พชอ. พื้นที่รับผิดชอบ จ.พัทลุง  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี กลไกกองทุนจังหวัด  กลไกกองทุนตำบล ทุ่งไสไซ จ.กระบี่ พชอ. อ.เมือง จ.กระบี่ 2. รูปแบบของการสื่อสารที่เหมาะสม ได้คนรับผิดชอบ Platform เพื่อที่จะใช้สื่อสารร่วมกันและสาธารณะจะได้รับรู้และเข้ามาติดตาม Platform Online มีดังนี้ - Page fb  เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์งาน สถานที่ดำเนินงาน และงานข่าวสารของแต่ละพื้นที่ - YouTube เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ ใช้เพื่อการลงวีดีโอ งานบันทึกย้อนหลัง - เวปไซต์ www.สื่อสร้างสุขภาคใต้.com ใช้เพื่องานบันทึกข้อมูลข่าวสาร งานข่าว เอกสารเพื่อการ Download ภาพกิจกรรมของเครือข่าย ผลลัพธ์ : ได้ผู้รับผิดชอบด้าน IT เป็นเป็น เวปไซต์ www.เครือข่ายสื่อภาคใต้.com page เครือข่ายสื่อภาคใต้ YouTube เครือข่ายสื่อภาคใต้ และวิธีการนำเนื้อหาลงสื่อสารใน Plat form

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 9 คน จากที่ตั้งไว้ 9 คน
ประกอบด้วย
  1. คณะทำงานสื่อสาร
  2. ทีมวิชาการ
  3. ทีมผลิต
  4. ทีมสื่อสาร
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,000.00 0.00 4,358.00 0.00 0.00 0.00 8,358.00 lock_open