สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 65มิ.ย. 65ก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการออกแบบและวางแผนเพื่อการสื่อสาร(1 ก.ค. 2565-31 ต.ค. 2565) 64,500.00                                    
2 ผลิตงานสื่อสารเพื่อสนับสนุนงานขับเคลื่อน Onair , Online , Onground(1 ก.ค. 2565-31 ต.ค. 2565) 17,000.00                                    
รวม 81,500.00
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการออกแบบและวางแผนเพื่อการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 111 64,500.00 6 61,284.00
2 ส.ค. 65 ประชุมคณะทำงานเพื่อการวางแผนการดำเนินงานและวางแผนเพื่อการสื่อสาร 9 8,500.00 8,358.00
7 ส.ค. 65 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อ เพื่อการวางแผนการดำเนินงานและการมอบหมายภารกิจงาน 7 3,000.00 2,800.00
13 ก.ย. 65 ประชุมการวางแผนการขับเคลื่อนประเด็นความความมั่นคงทางมนุษย์เพื่อการเชื่อมโยง กขป.เขต 11สุราษฎร์ธานี 5 4,000.00 3,784.00
16 ก.ย. 65 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจการนำข้อมูลลงเว็บไซต์ 1 500.00 300.00
27 - 28 ก.ย. 65 เวทีสร้างเครือข่ายสื่อเพื่อขยายเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ 80 40,000.00 37,684.00
3 ต.ค. 65 ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปแผนการดำเนินงานสื่อสาร 9 8,500.00 8,358.00
2 ผลิตงานสื่อสารเพื่อสนับสนุนงานขับเคลื่อน Onair , Online , Onground กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 11 17,000.00 3 16,766.00
17 - 18 ส.ค. 65 เวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับทีม สนส. และทีมประเมิน 1 1,000.00 928.00
12 ก.ย. 65 เวทีบูรณาการกลไกความร่วมมือนวัตกรรมทางสังคมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี Kick off กลไกความร่วมมือ กองทุนจังหวัด จ.สุราษฎร์ธานี 5 8,000.00 7,928.00
6 ม.ค. 66 เวทีชี้แจงการขอรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการบูรณาการกลไกความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี 5 8,000.00 7,910.00