สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจการนำข้อมูลลงเว็บไซต์

ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจการนำข้อมูลลงเว็บไซต์

16 กันยายน 2565
วิลาสลักษณ์  แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ชี้แจงทำความเข้าใจ ฝึกทดลองใช้ ทีมผู้รับผิดชอบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิด Plat form ในรูปแบบสื่อใหม่ เพื่อใช้เป็นช่องทางการสื่อสาร เพจ สื่อสร้างสุขภาคใต้ เวปไซต์ www.สื่อสร้างสุข.com YouTube เครือข่ายสื่อสร้างสุข

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

เครือข่ายสื่อ จ.นครศรีธรรมราช

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 lock_open