สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับทีม สนส. และทีมประเมิน

เวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับทีม สนส. และทีมประเมิน

17 สิงหาคม 2565
วิลาสลักษณ์  แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เป็นการจัดประชุมลักษณะ onside เพื่อการรับฟังการชี้แจงต่อการดำเนินงาน และเสนอแผนปฏิบัติการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต
1. เครือข่ายสื่อ เครือข่ายประเด็น ทีมประเมิน ได้เข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติของแต่ละฝ่าย 2. พื้นที่การดำเนินงานของแต่ละฝ่าย 3. แผนการดำเนินงาน ผลลัพธ์ ความเข้าใจเพื่อหนุนเสริมงานปฏิบัติของแต่ละฝ่ายได้เป็นอย่างดี งานสื่อสารสามารถนำแผนงาน เนื้อหามาประกอบการออกแบบงานสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

นักวิชาการประเมิน , เครือข่ายขับเคลื่อนประเด็น , เครือข่ายสื่อ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 928.00 0.00 0.00 0.00 928.00 lock_open