สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมการวางแผนการขับเคลื่อนประเด็นความความมั่นคงทางมนุษย์เพื่อการเชื่อมโยง กขป.เขต 11สุราษฎร์ธานี

ประชุมการวางแผนการขับเคลื่อนประเด็นความความมั่นคงทางมนุษย์เพื่อการเชื่อมโยง กขป.เขต 11สุราษฎร์ธานี

13 กันยายน 2565
วิลาสลักษณ์  แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เป็นการประชุมร่วมกัน กับคณะทำงานอนุกรรมการสื่อสาร กขป. และคณะทำงาน เกษตรอาหารปลอดภัย ซึ่งทาง กขป เขต 11 มีพื้นที่การสานพลังในพื้นที่กับประเด็นเกษตรเพื่อสุขภาพ ประเด็นความมั่นคงของมนุษย์ การประชุมร่วมในครั้งนี้ทางเครือข่ายสื่อภาคใต้ที่รับผิดชองงานด้านความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางมนุษย์ เพื่อการเชื่อมร้อยเพื่อให้เห็นงานสื่อสารของประเด็นที่สามารถเห็นความร่วมมือ ที่จะนำไปสู่ภาคใต้แห่งความสุข กขป.ก็เป็นกลไกหนึ่งที่มีพื้นที่ดำเนินงานและเครือข่ายที่ทำงานร่วมในระดับจังหวัด คือ จ.สุราษฎร์ธานี จ.กระบี่ การใช้นโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ จะต้องใช้งานสื่อสารเป็นตัวกระตุ้นและติดตามการปฏิบัติการตามข้อเสนอ ซึ้งทาง  กขป.เองก็มีเป้าหมายคล้ายกันคือ การใช้พื้นที่ต้นแบบที่ขับเคลื่อนนโยบายสำเร็จเพื่อจะเป็นพื้นที่นำร่อง ที่ให้เห็นถึงความร่วมมือกันทุกภาคส่วน ทีมสื่อสารได้มีโอกาสได้แนะนำและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสื่อสารกับประเด็นที่เกี่ยวข้องพื้นที่ๆรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ คือการใช้สื่อเพื่อการขับเคลื่อนสังคม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แนวทางการขับเคลื่อนงาน รูปแบบการสานพลัง ของเครือข่าย นโยบายสาธารณะกับการขับเคลื่อนในพื้นที่ งานสื่อสารจะสนับสนุนได้อย่างไร

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย
  1. อนุกรรมการสื่อสาร  กขป.
  2. เครือข่ายสื่อ จ.นครศรีธรรมราข
  3. คณะกรรมการ กขป.เขต 11
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 1,784.00 0.00 0.00 0.00 3,784.00 lock_open