สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

งานสื่อกองทุนฯจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เวทีชี้แจงการขอรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการบูรณาการกลไกความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี6 มกราคม 2566
6
มกราคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนงานสื่อสารกับประเด็นขับเคลื่อน ความมั่นคงทางมนุษย์

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

สนับสนุนงานสื่อสารกับประเด็นขับเคลื่อน ความมั่นคงทางมนุษย์

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. สื่อประชาสัมพันธ์ poster
  2. สื่อสิ่งพิมพ์

- ผ่านช่องทาง : Facebook page สื่อสร้างสุขภาคใต้ 3. สื่อประชาสัมพันธ์(คลิปวีดีโอ)ผ่านช่องทาง :  Facebook page สื่อสร้างสุขภาคใต้ ,Facebook page สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช,และ Youtube ลิกอร์ มีเดีย Link :  https://fb.watch/kIfGUo1lGA/?mibextid=irwG9G Link :  https://fb.watch/kIjzLdYlMt/?mibextid=jf9HGS Link :  https://youtu.be/IUVpeItl8Jo

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

เครือข่ายสื่อภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่