สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เวทีชี้แจงการขอรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการบูรณาการกลไกความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี

เวทีชี้แจงการขอรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการบูรณาการกลไกความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี

6 มกราคม 2566
วิลาสลักษณ์  แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สนับสนุนงานสื่อสารกับประเด็นขับเคลื่อน ความมั่นคงทางมนุษย์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. สื่อประชาสัมพันธ์ poster
  2. สื่อสิ่งพิมพ์

- ผ่านช่องทาง : Facebook page สื่อสร้างสุขภาคใต้ 3. สื่อประชาสัมพันธ์(คลิปวีดีโอ)ผ่านช่องทาง :  Facebook page สื่อสร้างสุขภาคใต้ ,Facebook page สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช,และ Youtube ลิกอร์ มีเดีย Link :  https://fb.watch/kIfGUo1lGA/?mibextid=irwG9G Link :  https://fb.watch/kIjzLdYlMt/?mibextid=jf9HGS Link :  https://youtu.be/IUVpeItl8Jo

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

เครือข่ายสื่อภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 6,910.00 0.00 0.00 0.00 7,910.00 lock_open