สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ภายใต้โครงการ ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส)
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 65-00336
วันที่อนุมัติ 1 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2566
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันนโยบายสาธารณะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ซูวารี มอซู
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 095-6544987
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ syuwari@gmail.com
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ค. 2565 31 ต.ค. 2566 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (1,000,000.00 บาท)

stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 65มิ.ย. 65ก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66
1 ประชุมทบทวนแผนการดำเนินการงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ(5 ก.ค. 2565-6 ก.ค. 2565) 0.00                                    
รวม 0.00
1 ประชุมทบทวนแผนการดำเนินการงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 2946 2,834,197.00 70 3,948,886.00
20 พ.ค. 65 การประชุมปรึกษาหารือวางแผนการติดตามและประเมินผลผ่านเว็บไซต์ 10 4,000.00 3,443.00
15 มิ.ย. 65 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครวการขับเคลื่อนนโบายสาธารณะ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 10 5,000.00 4,560.00
25 - 26 มิ.ย. 65 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ HIA ในการประเมินโครงการและการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 100 100,000.00 196,786.00
5 - 6 ก.ค. 65 ประชุมทบทวนแผนการดำเนินการงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 8 0.00 4,365.00
8 ก.ค. 65 ประชุมคณะทำงานสมัชชาชุมชนสีเขียว 10 8,000.00 8,350.00
18 - 22 ก.ค. 65 ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานติดตามและประเมิน เครือข่ายนักวิชาการ 60 200,000.00 152,191.00
26 ก.ค. 65 ประชุมหารือการดำเนินงานความมั่นคงทางสุขภาวะ 4 ประเด็น 2,000 2,000.00 1,757.00
17 - 18 ส.ค. 65 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่1 100 280,000.00 264,347.00
19 - 20 ส.ค. 65 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ สู่งานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่13 50 73,000.00 72,771.00
26 ส.ค. 65 การประชุมติดตามความก้าวหน้าเว็บไซต์ ศวนส. 4 1,000.00 480.00
6 ก.ย. 65 ประชุมแผนงานยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข 10 7,000.00 6,050.00
10 - 11 ก.ย. 65 ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและกระบวนการขับเคลื่่อนนโยบายสาธารณะภาคีเครือข่ายสุขภาวะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 10 30,000.00 22,717.00
14 - 16 ก.ย. 65 ประชุมเชิงปฏิบัติการการคีย์ข้อมูลกิจกรรมและการเงินแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ศวนส. 10 4,000.00 4,051.00
26 - 30 ก.ย. 65 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องนโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมในกระบวนการสาธารณะ 50 94,000.00 93,445.00
26 ต.ค. 65 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน การพัฒนารูปแบบการทำเกษตรกรรมยั่งยืน พื้นที่ทุ่งใสไช 7 11,000.00 11,137.00
31 ต.ค. 65 ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 0 26,000.00 27,598.00
12 - 15 ม.ค. 66 ประชุมกำกับทิศ 0 0.00 232,008.00
28 - 31 ม.ค. 66 ประชุมติดตามการดำเนินงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 44,000.00 35,891.00
30 ม.ค. 66 ประชุมติดตามงานกลไกกองทุนตำบล พชอ 10 5,000.00 4,500.00
2 ก.พ. 66 ประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเาริมสุขภาพ (ศวนส.) ต่อคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่7 0 6,800.00 6,892.00
3 ก.พ. 66 ประชุมเรื่องเว็บไซต์ ศวนส. กลไกกองทุนเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 0 0.00 0.00
4 - 5 ก.พ. 66 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครื่องมือติดตามประเมินผลการดำเนินงานในโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 25 0.00 121,948.00
8 - 11 ก.พ. 66 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 18,000.00 34,518.00
10 ก.พ. 66 ประชุมวางแผนการติดตามประเมินพื้นที่เกษตกรรมยั่งยืน (ทุ่งใสไช จ.สุราษฎร์ธานี) 0 0.00 3,740.00
13 ก.พ. 66 ประชุมทำความเข้าใจและดูเครื่องมือประเมินผ่านระบบ zoom 0 0.00 2,730.00
19 - 22 ก.พ. 66 ลงพื้นที่ติดตามงานกลไกความร่วมมือเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะระดับจังหวัด (ภูเก็ต) 0 50,000.00 35,506.00
2 มี.ค. 66 ประชุมเตรียมงานเวทีติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนงานในโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส.) 9 0.00 405.00
4 - 5 มี.ค. 66 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนงานในโครงการ ศวนส. 30 0.00 206,460.00
15 มี.ค. 66 ประชุมติดตาม นำ้สนอผลการจัดเวที ลานตา ลันตา และการวางแผนการดำเนินงาน งวดที่4 แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 1,000.00 1,084.00
23 - 25 มี.ค. 66 เข้าร่วมการจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ คู่มือภาษาเพื่อการสื่อสารในธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพ 0 31,000.00 31,678.00
31 มี.ค. 66 ติดตามงานสื่อสารนโยบายสาธารณะ 0 9,000.00 10,986.00
26 เม.ย. 66 ประชุมติดตามการดำเนินงานชุมชนสีเขียว 11 4,500.00 4,500.00
2 พ.ค. 66 ประชุมติดตามการดำเนินงานกลไกจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ต 0 0.00 13,968.00
8 พ.ค. 66 ประชุมการดำเนินงานประเด็นสื่อสารสาธารณะ ประเด็นกลไกระดับจังหวัดภูเก็ต 4 0.00 2,500.00
15 พ.ค. 66 ประชุมติดตามงานกลไกกองทุน อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 0 0.00 3,000.00
15 พ.ค. 66 ประชุมทบทวนโครงการ ภูเก็ต : สุขภาพเพื่อชีวิตแห่งอนาคต (โครงร่างเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ จาก อบจ.ภูเก็ต 0 4,100.00 4,109.00
18 - 19 พ.ค. 66 ประชุมตรวจสอบการบันทึกรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินแบบออนไลน์ 0 1,500.00 1,565.00
23 - 24 พ.ค. 66 ประชุมปรึกษาหารืองานบูรณาการกลไกจังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 20,000.00 27,853.00
24 - 27 พ.ค. 66 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัดภูเก็ต 0 51,000.00 53,956.00
31 พ.ค. 66 - 2 มิ.ย. 66 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน จังหวัดกระบี่ 0 30,000.00 33,834.00
2 - 5 มิ.ย. 66 ประชุมปรึกษาหารือแผนและเตรียมความพร้อมการประชุมสัญจร คณะกรรมการบริหารแผน คณะ7 สสส. 0 30,000.00 46,492.00
7 มิ.ย. 66 ประชุมติดตามงานประเมินความมั่นคงทางอาหารเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่13 0 2,000.00 2,000.00
9 - 11 มิ.ย. 66 ประชุมสัญจร คณะกรรมการบริหารแผน คณะ7 0 24,400.00 24,434.00
12 มิ.ย. 66 ประชุมติดตามการดำเนินงานความมั่นคงทางอาหาร 0 2,000.00 2,710.00
13 มิ.ย. 66 ประชุมติดตามงานกลไกกองทุน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 0 2,500.00 2,500.00
16 มิ.ย. 66 ประชุมทบทวนตัวชี้วัดการประเมินผลความมั่นคงทางอาหาร 0 3,500.00 3,580.00
4 ก.ค. 66 ประชุมปรึกษาหารือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ 0 6,300.00 6,300.00
6 ก.ค. 66 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานกลไกจังหวัดสุราษ และพิจารณาแผนการดำเนินงานเฟสถัดไป 0 0.00 0.00
18 - 22 ก.ค. 66 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจังหวัดกระบี่ 0 101,378.00 101,378.00
8 - 10 ส.ค. 66 การสังเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่13 "ภาคใต้แห่งความสุขเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคต สุข สู่ สุขภาวะ" การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน : โอกาส และความท้าทาย 94 100,000.00 138,145.00
8 - 10 ส.ค. 66 การสังเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่13 "ภาคใต้แห่งความสุขเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคต สุข สู่ สุขภาวะ" การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน : โอกาส และความท้าทาย 94 100,000.00 190,160.00
8 - 10 ส.ค. 66 การสังเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่13 "ภาคใต้แห่งความสุขเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคต สุข สู่ สุขภาวะ" การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน : โอกาส และความท้าทาย 0 150,000.00 145,732.00
11 ส.ค. 66 ประชุมสรุปงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่13 "ภาคใต้แห่งความสุขเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคต สุข สู่ สุขภาวะ " 0 6,627.00 6,627.00
21 - 22 ส.ค. 66 เข้าร่วมกิจกรรมเวทีแรกพบเพื่อนใหม่ ครั้งที่2 ประจำปี2566 0 17,800.00 17,800.00
23 ส.ค. 66 ประชุมจัดทำเครื่องมือวิจัยในการถอดบทเรียนเกษตรกรรมยั่งยืนทุ่งใสไช 0 5,000.00 5,050.00
6 ก.ย. 66 ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการศวนส. 0 5,230.00 5,230.00
12 - 13 ก.ย. 66 ประชุมเวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่การขยายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล 0 59,820.00 59,820.00
16 - 17 ก.ย. 66 ประชุมสรุปเอกสารและรายงานโครงการ 0 6,300.00 6,310.00
18 - 19 ก.ย. 66 ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ปี2566-2567 0 14,111.00 14,111.00
24 - 25 ก.ย. 66 ประชุมนำเสนอการประเมินโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 0 14,300.00 14,300.00
26 - 27 ก.ย. 66 ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 0 288,000.00 314,073.00
28 - 29 ก.ย. 66 ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ เพื่อนำไปสู่ภาคใต้แห่งความสุข 0 26,000.00 357,668.00
2 - 4 ต.ค. 66 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 0 170,000.00 112,788.00
11 - 12 ต.ค. 66 ประชุมเตรียมข้อมูลนำการเข้าประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบกลไกการสร้างเสริมสุขภาพ 0 5,805.00 5,805.00
13 - 16 ต.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 0 100,000.00 155,580.00
13 - 16 ต.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส.) 0 100,000.00 95,830.00
14 - 15 ต.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 0 3,500.00 3,500.00
18 - 20 ต.ค. 66 ประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนตำบลต้นแบบบูรณาการระบบอาหารและโภชนาการจังหวัดปัตตานี 0 100,000.00 49,832.00
19 - 20 ต.ค. 66 ประชุมการขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงทางอาหารเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบระดับพื้นที่ 200 200,000.00 244,726.00
28 - 29 ต.ค. 66 ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานและรายงานการเงินเพื่อปิดโครงการ 0 68,726.00 68,726.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2565 21:33 น.