สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่1

17 สิงหาคม 2565
อารียา มอซูอารียา มอซู
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 62 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

 

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมทบทวนแผนการดำเนินการงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

5 กรกฎาคม 2565
อารียา มอซูอารียา มอซู
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 8 คน
ประกอบด้วย
 1. สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 4,365.00 0.00 0.00 0.00 4,365.00 lock_open

การประชุมติดตามความก้าวหน้าเว็บไซต์ ศวนส.

26 สิงหาคม 2565
อารียา มอซูอารียา มอซู
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 4 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานสถาบันนโยบายสาธารณะ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 480.00 lock_open

การประชุมปรึกษาหารือวางแผนการติดตามและประเมินผลผ่านเว็บไซต์

20 พฤษภาคม 2565
อารียา มอซูอารียา มอซู
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 9 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานสถาบันนโยบายสาธารณะ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 3,443.00 0.00 0.00 0.00 3,443.00 lock_open

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโบายสาธารณะ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

15 มิถุนายน 2565
อารียา มอซูอารียา มอซู
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย
 1. คณะทำงานสถาบันนโยบายสาธารณะ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 4,560.00 0.00 0.00 0.00 4,560.00 lock_open

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ HIA ในการประเมินโครงการและการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

25 มิถุนายน 2565
อารียา มอซูอารียา มอซู
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ HIA ในการประเมินโครงการ และการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ระหว่างวันที่ 25 – 26  มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้อง 1402 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 1. การดำเนินโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ โดย ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2. หลักการแนวคิดการติดตามประเมินผลและการประยุกต์ใช้ HIA เพื่อการประเมินโครงการ โดยผศ.ดร.ภก. พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3. แบ่งกลุ่มทำแผนการดำเนินงาน 3.1.กลุ่มคณะทำงานติดตามประเมินผล วิทยากรประจำกลุ่ม ดร.เพ็ญ สุขมาก 3.2.กลุ่มคณะทำงานสื่อสารสาธารณะ วิทยากรประจำกลุ่ม ผศ.ดร.ภก. พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 1. นำเสนอแผนการดำเนินงานติดตามประเมินผล โดย คณะทำงานติดตามประเมินผล 2. นำเสนอแผนการดำเนินงานสื่อสารสาธารณะ โดย คณะทำงานสื่อสารสาธารณะ     ให้ข้อเสนอแนะ โดย ดร.เพ็ญ สุขมาก และ ผศ.ดร.ภก. พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ได้แผนงานการดำเนินงานติดตามประเมินผล
 2. ได้แผนการดำเนินงานสื่อสารสาธารณะ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 49 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

1.ทีมติดตามประเมินผล 2.ทีมสื่อสารสาธารณะ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
34,000.00 0.00 162,726.00 0.00 60.00 0.00 196,786.00 lock_open