สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

1. ประชุมทบทวนแผนการดำเนินการงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 0 0.00
26 - 30 ก.ย. 65 PPP 0 0.00 -
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 274 467,000.00 5 205,269.00
20 พ.ค. 65 การประชุมปรึกษาหารือวางแผนการติดตามและประเมินผลผ่านเว็บไซต์ 10 4,000.00 3,443.00
15 มิ.ย. 65 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครวการขับเคลื่อนนโบายสาธารณะ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 10 5,000.00 4,560.00
25 - 26 มิ.ย. 65 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ HIA ในการประเมินโครงการและการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 100 100,000.00 196,786.00
17 - 18 ส.ค. 65 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่1 100 284,000.00 0.00
19 - 20 ส.ค. 65 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ สู่งานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่13 50 73,000.00 -
26 ส.ค. 65 การประชุมติดตามความก้าวหน้าเว็บไซต์ ศวนส. 4 1,000.00 480.00